Nyhetsbrev 3/2017 – Arbeidsrett

Nyhetsbrev 3/2017
Arbeidsrett

Nye regler for varsling – krav om rutiner for varsling for virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere

Bestemmelser om varsling ble første gang innført i arbeidsmiljøloven 1. januar 2007. Et hovedformål med å innføre reglene, var for å beskytte arbeidstakere som sier ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten, og samtidig tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket. Bestemmelsene fokuserer på den ansattes rett til å varsle, at arbeidsgiver skal ha en forsvarlig fremgangsmåte ved håndtering av saken, samt at den ansatte har et vern mot gjengjeldelse. 

Innføringen av bestemmelsene i 2007 var (og er fortsatt) gjenstand for omfattende debatt, og det var derfor en forutsetning at bestemmelsene skulle evalueres etter at det hadde gått noen år.

I Prop. 72 L (2016-2017) fremsatte Regjeringen et forslag til endringer av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det ble foreslått å utvide lovbestemmelsenes virkeområde slik at innleide arbeidstakere blir vernet mot gjengjeldelse også ved varsling om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Det ble også foreslått at det skulle klargjøres når arbeidsgiver har en plikt til å ha rutiner for varsling, samt at varslingsrutinenes innhold skulle tilfredsstille visse minimumskrav.

Lovendringen er nå vedtatt, og forventes å trå i kraft 1. juli 2017. De nye bestemmelsene oppstiller en plikt for virksomheten til å utarbeide rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, og uansett dersom forholdene tilsier det. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og skal minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåte for varsling,
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Anvendelsesområdet for bestemmelsen utvides til å gjelde også for innleid arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Dette innebærer at innleid arbeidstaker skal likestilles med innleievirksomhetens egne arbeidstakere når det gjelder retten til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Med innleid arbeidstaker menes i denne sammenheng innleie av arbeidstaker med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA fungerer som varslingssekretariat for flere bedrifter. Ved å benytte Kvale Advokatfirma som varslingssekretariat er man sikret profesjonell, objektiv og uavhengig håndtering av varslinger i tråd med arbeidsmiljøloven.

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med leder for arbeidsrettsavdelingen, advokat Nicolay Skarning, advokat Jan-Erik Sverre eller advokatfullmektig Catriona Elisabeth McIntyre i Kvale Advokatfirma DA, dersom det er behov for å utarbeide nye rutinger for varsling. Vårt sentralbord har telefonnummer 22 47 97 00.

Les også:

*********************************************************************************************************

 © 2017 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.