Nye regler for permittering av ansatte og foreslåtte strakstiltak fra Regjeringen for å hjelpe bedriftene

Arbeidsrett – Nyhetsbrev III/2020 (13.3.20)

For å redusere kostnadene til bedrifter i forbindelse med den pågående koronapandemien, har Regjeringen i dag foreslått å endre reglene om permittering. Forslaget skal behandles i Stortinget om kort tid.

Regjeringens forslag innebærer at arbeidsgivere som blir nødt til å permittere ansatte får redusert antall dager med lønnsplikt fra 15 til to dager. For arbeidstakere innebærer også forslaget at man unngår tre dager karenstid, som normalt ilegges i forbindelse med søknad om dagpenger.

Oppskrift på bedriftens permitteringer fremgår av Kvale advokatfirmas bok om permitteringer, se her. Mer om arbeidsgivers tiltak ved Korona-epidemien, se her.

Hvordan gå frem for å gjennomføre permittering?

Dersom bedriften har behov for å permittere en eller flere ansatte, helt eller delvis, kan følgende fremgangsmåte følges:

  1. Mandat: Sørg for at du har tilstrekkelig mandat fra selskapet til å gjennomføre permitteringer. Det kan være nødvendig å innhente mandat fra selskapets styre. Dette gjøres ved styrevedtak.
  2. Drøftelser: Drøft behovet for permittering og hvordan permittering skal gjennomføres med de ansattes tillitsvalgte. Hvis de ansatte ikke har tillitsvalgt bør de velge en, alternativt bør verneombud, HMS-ansvarlig eller annen egnet representant for de ansatte forespørres om å delta i drøftinger. Skriv protokoll fra drøftingene, og dokumenter at tillitsvalgte er enig i selskapets vurderinger (dersom det er tilfellet).
  3. Behovet for permittering: For å gjennomføre permittering må det foreligge en saklig grunn som gjør permittering nødvendig, og ved utvelgelsen av ansatte som permitteres må man også ha saklig grunn. I vurderingen må man se hen til hvilke konsekvenser koronaviruset får for bedriften. Generell smittefrykt er ikke permitteringsgrunn.
  4. Utvelgelse av ansatte: Ved utvelgelse av ansatte bør man sette opp objektive utvelgelseskriterier; for eksempel kompetanse til å utføre gjenværende arbeidsoppgaver i bedriften, ansiennitet, tungtveiende sosiale forhold etc. Kriteriene bør drøftes med tillitsvalgt. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale* må man være oppmerksom på at ansiennitetsprinsippet normalt står sentralt, men kan fravikes ved saklig grunn. Det er ikke krav til drøftingsmøter med de ansatte, men det kan være ryddig å gjennomføre for å sørge for at beslutning om permittering treffes basert på riktige opplysninger om den enkelte.
  5. Dokumentasjon: Dokumenter skriftlig hvilke vurderinger som er gjort både med hensyn til grunnlaget for permittering og utvelgelsen av ansatte til permittering.
  6. Skriftlig varsel: Varsel om permittering må gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker. Varselet bør overleveres personlig mot kvittering eller sendes per e-post til den ansatte.
  7. Varslingsfrist: Normalt skal varsel gis 14 dager før permittering iverksettes, men ved uforutsette hendelser kan varsel gis kun to dager før permitteringen iverksettes. Drøft dette med tillitsvalgte, og ta inn i protokollen. Driftsstans pga. koronavirus kan gi grunnlag for å benytte den forkortede varslingsfristen. Dette må vurderes konkret. Ta eventuelt kontakt med Kvale for slik vurdering.
  8. Arbeidsgivers lønnsplikt: Etter utløpet av varslingsfristen, er arbeidsgiver forpliktet til å dekke lønn de påfølgende dagene. Dersom Regjeringens forslag vedtas av Stortinget, er lønnsplikten to dager, mot lovens normalordning med 15 dager lønnsplikt.
  9. Permitteringens lengde: Permittering skal være et midlertidig tiltak, i forbindelse med en forbigående situasjon. NAV dekker permitteringslønn i maksimalt 26 uker etter utløpet av arbeidsgiverperioden.
  10. Bekreftelse til NAV: Dersom arbeidstaker skal søke om dagpenger pga. permittering, må arbeidsgiver sende inn skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering” (NAV 04-08.04).

Ved permittering av mer enn 10 ansatte, gjelder særskilte regler om massepermittering. Se mer informasjon på NAV sin ressursside om koronapandemien.

*Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, er adgangen til og vilkårene ved permittering normalt regulert i tariffavtalen.

 

Ta gjerne kontakt med oss ved alle juridiske spørsmål.

(Publisert: 13. mars 2020 kl.15:50)