Nye regler for permittering av ansatte

Nye regler for permittering av ansatte, samt for arbeidsgivers lønnsplikt ved ansattes sykefravær, ble lagt frem av regjeringen mandag 16. mars:

For å redusere kostnadene til bedrifter i forbindelse med den pågående koronapandemien, har Regjeringen foreslått en tiltakspakke, blant annet i forbindelse med permittering og sykelønn til arbeidstakere. Tiltakspakken er akseptert av alle partier på Stortinget, og skal endelig vedtas i Stortinget torsdag 19. mars.

Vi minner om Kvales oppskrift på permitteringer, her.

Følgende midlertidige endringer i permitterings- og sykelønnsreglene er foreslått:

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering:

 • Arbeidsgivere som blir nødt til å permittere ansatte får redusert antall dager med lønnsplikt fra 15 til to dager. Det er her snakk om arbeidsdager, og ikke kalenderdager.
 • Regelen om tre dager karenstid mellom arbeidsgiverperioden og perioden for dagpenger bortfaller.
 • Staten dekker inntekt inntil 6G til permitterte fra dag tre til dag 20. Etter dette vil arbeidstakeren motta dagpenger dersom de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt.
 • Det følger fra Stortingets vedtak 387 at “utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning“.

Permitteringsvarsel:

 • Varsel om permittering må gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker, og fristen er i utgangspunktet 14 dager før permitteringen iverksettes.
 • Driftsstans grunnet koronaviruset kan gi grunnlag for å benytte den forkortede varslingsfristen på to dager, men dette må vurderes konkret. Se nærmere om dette i punkt 7 under.

Dagpenger og dagpengegrunnlag:

 • Arbeidstakere med inntekt opp til 3G får forhøyet dagpengesats. De vil være sikret en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget (i praksis 80% av full lønn), etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Arbeidstakere med inntekt fra over 3G og opp til 6G vil få 62,4 prosent av full lønn i dagpenger etter dag 20. Det ytes ikke dagpenger for den delen av inntekten som overstiger 6G.
 • Kravet til minsteinntekt for å ha rett på dagpenger er redusert til 0,75G, fra tidligere 1,5G.

Sykepenger og omsorgspenger:

 • For omsorgspenger er arbeidsgiverperioden redusert fra 16 dager til tre dager.
 • Antall dager med omsorgspenger er også doblet, slik at omsorgspenger nå ytes for opptil 20 dager per forelder.
 • Når det gjelder sykepenger i forbindelse med koronasmitte er også arbeidsgivers lønnsplikt redusert til tre dager, mot tidligere 16 dager.

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil motta sykepenger fra Nav regnet fra fjerde fraværsdag. Dekningsgraden skal være den samme som tidligere.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele/deler av inntektsgrunnlaget på grunn av koronaviruset vil bli kompensert for dette, fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Kompensasjonen vil utgjøre rundt 80 prosent av de siste tre års gjennomsnittsinntekt, oppad begrenset til 6G.
 • Lærlinger som mister sin lærlingplass i forbindelse med virusutbruddet skal sikres en inntekt som er på nivå med lærlingelønnen.

Hvordan gå frem for å gjennomføre permittering?

Den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i, sammenholdt med de pålegg norske myndigheter har gitt, kan medføre at det kan være vanskelig å beskjeftige alle ansatte i selskapet med arbeid. I slike midlertidige situasjoner kan permitteringer være en løsning. De alminnelige reglene for permittering vil også gjelde ved permitteringer som skyldes koronavirus-utbruddet.

Dersom bedriften har behov for å permittere en eller flere ansatte, helt eller delvis, kan følgende fremgangsmåte følges:

 1. Mandat: Sørg for at du har tilstrekkelig mandat fra selskapet til å gjennomføre permitteringer. Det kan være nødvendig å innhente mandat fra selskapets styre. Dette gjøres ved styrevedtak. Styrevedtaket bør gi administrasjonen mandat til å gjennomføre permitteringen.
 2. Drøftelser: Drøft behovet for permittering og hvordan permittering skal gjennomføres med de ansattes tillitsvalgte. Hvis de ansatte ikke har en tillitsvalgt bør de velge en, alternativt bør verneombud, HMS-ansvarlig eller annen egnet representant for de ansatte forespørres om å delta i drøftinger. Skriv protokoll fra drøftingene, og dokumenter at tillitsvalgte er enig i selskapets vurderinger (dersom det er tilfellet).
 3. Behovet for permittering: For å gjennomføre permittering må det foreligge en saklig grunn som gjør permittering nødvendig, og ved utvelgelsen av ansatte som permitteres må man også ha saklig grunn. I vurderingen må man se hen til hvilke konsekvenser koronaviruset får for bedriften. Generell smittefrykt er ikke permitteringsgrunn.
 4. Utvelgelse av ansatte: Ved utvelgelse av ansatte bør man sette opp objektive utvelgelseskriterier; for eksempel kompetanse til å utføre gjenværende arbeidsoppgaver i bedriften, ansiennitet, tungtveiende sosiale forhold etc. Kriteriene bør drøftes med tillitsvalgt. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale* må man være oppmerksom på at ansiennitetsprinsippet normalt står sentralt, men kan fravikes ved saklig grunn. Det er ikke krav til drøftingsmøter med de ansatte, men det kan være ryddig å gjennomføre for å sørge for at beslutning om permittering treffes basert på riktige opplysninger om den enkelte.
 5. Dokumentasjon: Dokumenter skriftlig hvilke vurderinger som er gjort både med hensyn til grunnlaget for permittering og utvelgelsen av ansatte til permittering.
 6. Skriftlig varsel: Varsel om permittering må gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker. Varselet bør overleveres personlig mot kvittering eller sendes per e-post til den ansatte.
 7. Varslingsfrist: Normalt skal varsel gis 14 dager før permittering iverksettes, men ved uforutsette hendelser kan varsel gis kun to dager før permitteringen iverksettes. Drøft dette med tillitsvalgte, og ta det inn i protokollen. Driftsstans pga. koronavirus kan gi grunnlag for å benytte den forkortede varslingsfristen. Dette må vurderes konkret, ut ifra hvor kritisk situasjonen er for virksomheten. Ta eventuelt kontakt med Kvale for slik vurdering (tlf. 22 47 97 00).
 8. Arbeidsgivers lønnsplikt: Etter utløpet av varslingsfristen, er arbeidsgiver forpliktet til å dekke lønn de påfølgende dagene. Etter Regjeringens nye tiltak er lønnsplikten to arbeidsdager, mot lovens normalordning med 15 dager lønnsplikt.
 9. Permitteringens lengde: Permittering skal være et midlertidig tiltak, i forbindelse med en forbigående situasjon. NAV dekker permitteringslønn i maksimalt 26 uker etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

Ved permittering av mer enn 10 ansatte, gjelder særskilte regler om massepermittering. Se mer informasjon på NAV sin ressursside om koronapandemien.

*Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, er adgangen til og vilkårene ved permittering normalt regulert i tariffavtalen.

Fremgangsmåten og saksbehandlingsreglene som gjelder ved permitteringer, er nærmere beskrevet i Kvale Advokatfirmas bok om permitteringer, se her. Mer om arbeidsgivers tiltak ved Korona-epidemien, se her.

Kvales arbeidsrettsteam står klare til å svare på spørsmål relatert til koronaviruset, se kontakt oss.

(Oppdatert: 25.03.2020)