Ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen

Fredag 19. juni offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet: “Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane” (Meld. St. 27 (2019 – 2020)). Meldingen redegjør for konkurransen i dagligvareverdikjeden og presenterer tiltak for å styrke konkurransen. Videre beskrives utviklingstrekk i bransjen og antakelser om hvordan dagligvaremarkedet vil se ut i fremtiden. 

Lenke til Stortingsmeldingen her.

Utfordringer i markedet og foreslåtte tiltak

Bakgrunnen for meldingen er flere utredninger som peker på svak konkurranse i det norske dagligvaremarkedet – med høye dagligvarepriser og begrenset utvalg sammenliknet med våre naboland. I meldingen bekreftes utfordringer og begrenset konkurranse i markedet.

Stortingsmeldingen bekrefter også at det er en rekke årsaker til høyere priser og dårligere utvalg i Norge; der både politiske, institusjonelle, strukturelle og geografiske forhold spiller inn. Videre påpekes det at verdikjeden er preget av få aktører på detaljistleddet, aktører med sterk markedsmakt i mange leverandørmarkeder og betydelige etableringshindringer – som regjeringen mener gir grunnlag for bekymring for konkurranseforholdene.

For å styrke konkurransen presenteres en rekke tiltak. Vi omtaler her funn og tiltak som vi anser som sentrale:

Styrke Konkurransetilsynets satsing rettet mot dagligvaremarkedet

Regjeringen foreslår å gjøre Konkurransetilsynets økte satsing innenfor dagligvarebransjen permanent. Det innebærer at Konkurransetilsynet fortsatt skal fokusere på håndheving av konkurranseloven og markedsovervåkning i dagligvaremarkedet.

Regjeringen mener Konkurransetilsynets funn om forskjeller i innkjøpspriser kan utgjøre en konkurranseutfordring. Regjeringen ber derfor Konkurransetilsynet om å styrke kontrollen av forskjeller i innkjøpspriser gjennom årlige kartlegginger. Det fremgår at dette arbeidet vil kreve mye ressurser fra tilsynet. Slike årlige kartlegginger vil også føre til merkostnader for aktørene som får slike pålegg; uten at det er reflektert i meldingen. Regjeringen tar også sikte på å innføre krav om begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøps­priser.

Regjerningen fremmer derimot ikke forbud mot prisdiskriminering som har vært mye diskutert de senere årene. Regjeringen begrunner dette med stor usikkerhet knyttet til årsakene til forskjeller i innkjøpspriser og at et forbud mot prisdiskriminering vil kunne medføre utilsiktede konsekvenser, bl.a. svekke forhandlings- og investeringsinsentiv. Det vises også til at et forbud mot prisdiskriminering ville medført store administrative kostnader.

Lov om god handelsskikk

Stortingsmeldingen understreker at ny lov om god handelsskikk vil kunne bøte på enkelte av  utfordringene i dagligvaremarkedet. Loven innebærer en standard for god handelsskikk i avtaler og forhandlinger og skal sørge for at både avtaler og forhandlinger blir mer effektive. Loven er omtalt i tidligere nyhetsbrev fra Kvale, se https://www.kvale.no/lov-om-god-handelsskikk/.

Et av tiltakene i meldingen er opprettelsen av et dagligvaretilsyn for å håndheve lov om god handelsskikk.

Tilgang til grossisttjenester

Regjeringen peker på at grossistmarkedet er preget at de tre dagligvaregrossistenes vertikalt integrerte grossisttjenester. Høye etableringsbarrierer i grossistmarkedet og få uavhengige grossister i Norge, tilsier at det er avgjørende at nye eller utenlandske aktører får tilgang til eksisterende grossistnettverk. Regjeringen vil derfor vurdere om det er reell tilgang på grossisttjenester for nye aktører samt behovet for regulering av tilgang til grossistjenester.

Butikklokaler

Regjeringen viser til at tilgang til attraktive lokalene (som er en begrenset ressurs med høye priser) utgjør en konkurranseutfordring og etableringshindring i dagligvaremarkedet.

Regjeringen vil derfor vurdere om konkurransehensyn kan inntas som et hensyn som skal vektlegges i plan- og bygningslova, for å lette etableringen for aktører med liten eller ingen lokal tilstedeværelse. Videre foreslår regjeringen å kartlegge om det kan innføres en test for hvordan etablering vil påvirke markedskonsentrasjonen i et geografisk område.

Dagligvaremarkedet i fremtiden

Stortingsmeldingen redegjør for fremtidig forventet utvikling i markedet, med forbrukertrender, bransjeglidning, netthandel samt automatisering og digitalisering i verdikjeden. Den peker også på mulige utfordringer i dagligvaremarkedet knyttet til teknologisk utvikling, blant annet bruk av stordata og prisalgoritmer. Regjeringen vil derfor utrede om det er behov for nye konkurransepolitiske virkemidler for å møte disse utfordringene.