“Autoshipman” – ny standard for drift av autonome skip

I påvente av at autonome skip snart vil settes i drift har Baltic and International Maritime Council (Bimco) kunngjort at de arbeider med en ny standardkontrakt for management av slike fartøy. Denne forventes publisert i løpet av 2021.

Eierne av de første autonome skip ser i det vesentlige ut til å være aktører fra markedet som har et konkret maritime transportbehov, men som ikke nødvendigvis har bred erfaring fra operasjonell drift av skip. Det vil derfor være et behov for at de autonome skipene opereres av erfarne tredjeparter som kan bistå i driften, slik som etablerte skipsmanagement-selskap. Det antas at det vil oppstå behov for tjenester og personell innenfor fjernstyring, så vel som teknisk management.

For å imøtekomme denne utviklingen har Bimco startet arbeidet med å utvikle en standardkontrakt for management som er særlig tilpasset drift av autonome skip.

Bimco har uttalt at den anerkjente standardformatet for skipsmanagement, Shipman 2009, vil danne grunnlaget for den nye standardkontrakten, som foreløpig er gitt det passende navnet “Autoshipman”. Det antas at det vil være enkelt å legge til tjenester som er relatert til autonome skip og bygge inn bestemmelser for operasjon og bemanning av fjernstyringssentre.

Våre kommentarer

Vi bemerker at det fortsatt ikke er autonome lasteskip i operasjonell drift, og det på nåværende tidspunkt kan være krevende å forutse hvilke detaljregulering partene i slike avtaler vil ha behov for. Utarbeidelsen av den nye standardkontrakten vil derfor baseres på antagelser og forventninger, og det er naturlig å anta at man vil se flere og kanskje vesentlige endringer og tilpasninger på formularet  basert på de erfaringer som gjøres.

Det er også verdt å merke seg at Bimco har tilknyttet seg kompetanse fra tre ulike shipmanagement-selskaper (Anglo-Eastern, Wilhelmsen, og NYK LNG Shipmanagement) som alle arbeider med autonome prosjekter. I tillegg bistås Bimco av ITIC og  Gard vedrørende spørsmål om forsikring og ansvar.

Det er ingen tvil om at denne standarden i første omgang retter seg mot et svært begrenset marked innen den maritime sektoren. Man forventet at 2020 var det året som ville legge føringene for hva myndighetene – både nasjonalt og internasjonalt – må gjøre for å realisere mulighetene for kommersielle autonome skip. Men per november 2020 gjenstår det å se hvor raskt nødvendige endringer i lovgivningen og reguleringene kommer på plass før vi kan forvente at autonome skip blir alminnelig, og hvor det konkrete behovet for denne nye standarden vil være. Det er imidlertid ikke tvil om at vi i fremtiden kommer til å se skip som utelukkende opereres fra fjernstyringssenter, men når dette markedet åpner seg gjenstår å se.

Videre er det verdt å merke at selv om første generasjon av autonome skip forventes å starte operasjon i 2021, så vil det være med mannskap om bord og på land. Et interessant spørsmål er da om hvorvidt Autoshipman vil ta høyde for denne innkjøringsperioden i sin utforming, eller om partene i de ulike avtalene likevel ender opp med å bruke den opprinnelige og godt kjente Shipman 2009 som grunnlag for sine management-kontrakter.

Avslutningsvis er det også verdt å merke at Bimco, kanskje i enda større grad enn tidligere, jobber proaktivt med nye standard-klausuler som skal tilrettelegge for den enorme utviklingen vi i dag ser innen digitale løsninger for den maritime næring. Det er derfor å forvente at vi vil se flere forsøk fra Bimco over de neste månedene på nye standardbestemmelser for å bistå i  utviklingen av fremtidens markedsstandard for digitale løsninger.

Kvale har tidligere skrevet om utviklingen av et regelverk for autonome skip her: https://www.kvale.no/reguleringen-av-autonome-skip/