Forslag til midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen

Regjeringen har 12. mai lagt frem stortingsproposisjonen for midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, prop. 113L (2019-20).

Endringene innebærer en fremskutt fradragsføring av selskapenes investeringer og dermed bidra til en bedre likviditet for aktørene.

Umiddelbar fradragsføring

Selskapene får fradragsføre kostnader til erverv av produksjonsinnretninger og rørledninger i samme år som de er pådratt. Til forskjell fra dagens regelverk hvor avskrivningene skjer over 6 år.

Endringen gjelder kun investeringer i erverv av produksjonsinnretninger og rørledninger pådratt fra og inntekståret  2020 og 2021.

I tillegg gjelder det kostnader til erverv av rørledninger og produksjonsinnretninger med tilknyttede installasjoner som omfattes av planer for utbygning og drift eller planer for anlegg og drift (PUD/PAD), samt søknad om fritak fra å fremlegge PUD eller PAD. Dessuten omfatter forslaget kostnader knyttet til vesentlig endringer eller avvik i planer innkommet til departementet før 1. januar 2022 og godkjent før 2023.

Det er et vilkår at planen mv. er godkjent etter 12. mai 2020 og kostnadene må være pådratt innen utløpet av 2024

Fradraget gjelder kun for særskattegrunnlaget. Ved beregningen av den ordinær selskapsskatt skal dagens regler fortsatt gjelde, dvs. med en årlig avskrivning på 16 2/3 %. Det vil derfor gjelde to parallell regelsett for den skattemessig behandling i perioden 2020 til 2024.

Endring og fradragsføring av friinntekten

Samtidig foreslås at friinntekten for de samme driftsmidlene reduseres fra 20,8 % nominelt (tidligere fordelt over 4 år) til 10 % av kostprisen.

Friinntekten på 10 % skal kunne fradrag fullt ut i det året kostnadene pådras (2020 og 2021).

Utbetaling av skatteverdien av skattemessig underskudd

Departementet foreslår at et selskap som har udekket underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021, kan får utbetalt skatteverdien fra staten det enkelte inntektsår. Såfremt selskapet krever utbetaling av skatteverdien faller underskuddet til fremføring bort