Robert Jensen

Partner
Oslo

Robert Jensen er spesialist innen insolvens, restrukturering og tvisteløsning.

Jensen bistår norske og utenlandske klienter i forbindelse med finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er rådgiver for kreditorer, aksjonærer, investorer, styrer og ledere og har vært involvert i noen av de største og mest komplekse insolvensprosessene i Norge de siste tolv år. Han har også omfattende erfaring med bistand til norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer. Videre engasjeres Jensen som bostyrer i konkurs.

Han fører jevnlig saker både for de alminnelige domstoler og han har prosedert for Høyesterett på insolvensrettens område. Videre har Jensen spisskompetanse på tvangsfullbyrdelse, midlertidig forføyning og arrest, og bistår virksomheter med sikring av pengekrav og andre krav. Han har også erfaring med granskinger etter aksjelovgivningen.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Jensen som «up and coming» og «next generation lawyer» innen restrukturering og insolvens.

Robert Jensen har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Selmer, som dommerfullmektig og i Finansdepartementet (Skattelovavdelingen). Han er medlem av JUS’ fagutvalg for konkurs, pant og akkord. Han benyttes regelmessig som foredragsholder for klienter og på seminarer/konferanser og han har holdt en rekke forelesninger og manuduksjoner i konkurs, pengekrav og dynamisk tingsrett for jusstudenter.

Publikasjoner

Granskingsreglene i aksjelovgivningen – modne for revisjon? Tidsskrift for Forretningsjus, s. 277

Språk

Norsk

Engelsk