Anette Plassen

Fast advokat
Oslo

Anette bistår innen alle sider av den individuelle arbeidsretten, både nasjonale og internasjonale klienter. Hun har særlig kompetanse og erfaring med omstillingsprosesser, nedbemanning, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, personalkonflikter, varslingssaker, arbeidstid, sykefraværsoppfølging, utforming og tolkning av arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse/innleie, virksomhetsoverdragelser, due diligence, krav til arbeidsmiljøet og konkurranseklausuler.

Ifølge klienter leverer Anette utmerkede rettslige og strategiske råd på en pålitelig måte, og ivaretar både praktiske så vel som menneskelige i sine vurderinger. Anette er kjent for grundig arbeid og kritiske analyser kombinert med meget gode kommunikasjonsevner.

Anette har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innen internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse innen utlendingsrett og forvaltningsrett.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Publikasjoner

Tilbakekall av statsborgerskap og permanente oppholdstillatelser etter "alminnelige forvaltningsrettslige regler

Fagfellevurdert artikkel i "Ugyldighet i forvaltningsretten", Henriette N. Tøssebro (red.), Universitetsforlaget

2019

Skjerpet strafferamme for brudd på innreiseforbudet – Et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å ivareta innvandringskontroll?

Fagfellevurdert artikkel i Kritisk Juss 14.okt. 2016

2016

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk