Per Conradi Andersen utnevnt til leder for Energiklagenemnda

Partner Per Conradi Andersen ble i statsråd i dag utnevnt til leder for Energiklagenemnda. De øvrige medlemmene er juridisk rådgiver Edna Grepperud, professor Henrik Bjørnebye, leder Morten Sundt og områdeleder Helle Hertwich Grønli. Andersen er oppnevnt for en periode på seks år, mens de øvrige medlemmene er oppnevnt for en periode på fire år.

Nemnda er opprettet som en konsekvens av “Den tredje energimarkedspakken i EU” som Stortinget vedtok å innlemme i EØS avtalen i 2018. Se Prp. 5 L (2017-2018) punkt 3.3 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-5-l-20172018/id2577215/sec3?q=) og Prop. L (2017-2018) punkt 4.4.

Nemnda skal behandle klager over visse vedtak fattet av RME (Reguleringsmyndigheten for Energi) i medhold av energiloven og naturgassloven. Nemnda reguleres av en egen forskrift og oppnevnes på åremål. Departementet har presisert at nemnda er et frittstående organ og må ha “sterk faglig tyngde og legitimitet i næringslivet for at den  skal kunne fungere som et godt tvisteløsningsorgan.”