Lakseskatten kommer

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringen å “skrote” havbruksskatteutvalgets forslag om overskuddsbasert grunnrenteskatt. I stedet varsles det nå at en produksjonsavgift innføres fra 2021.

Kvale mener forslaget i større grad ivaretar havbruksnæringens behov for forutsigbarhet for fremtidige rammevilkår, og i større grad tilrettelegger for fortsatt høy investeringsvilje og –evne for næringen. En sterk havbruksnæring er viktig både for å sikre norsk konkurransekraft og innovasjonstakt. Havbruksnæringen er avgjørende for en rekke lokalsamfunn langs kysten, og den lokale tilknytningen vil ytterligere styrkes ved at inntektene fra produksjonsavgiften tilfaller havbrukskommunene og fylkeskommunene direkte.

Havbruksskatteutvalgets forslag om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen ble svært dårlig mottatt av næringen. Forslaget ville innebære en total skattebelastning for oppdretterne på 62 %, noe som tilsvarer 40 % over den alminnelige selskapsskatten. Næringsaktørene selv fryktet at en slik beskatning ville svekke konkurransekraften, begrense innovasjons- og investeringsevnen i bransjen og gå særlig hardt ut over distrikter hvor havbruk utgjør hjørnesteinen i det lokale næringslivet.

Regjeringens nye forslag innebærer innføring av en “flat” produksjonsavgift tilsvarende 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret fra og med 2021. Med dagens produksjonsvolum tilsvarer det totalt ca MNOK 500 i årlige avgifter. Inntektene fra produksjonsavgiften skal fordeles mellom havbrukskommunene og fylkeskommunene, mens fordelingen av inntekter fra salg av nye tillatelser endres. Fra og med 2022 skal salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet fordeles mellom staten og havbrukskommuner/fylkeskommuner med hhv. 75% og 25%.

Les mer om forslaget her

Fiskeri- og havbruksgruppen i Kvale bistår en rekke aktører innenfor næringene med både juridiske og kommersielle utfordringer og problemstillinger.

Ta gjerne kontakt med våre advokater dersom dere har spørsmål.