Kvale bistår utenlandske rederier i direktekravsak mot norsk ansvarsassurandør og erstatningssak mot påstått skadevolder etter en skipskollisjon i Singaporestredet

Høyesterett har nylig avsagt kjennelse i spørsmålet om norske domstoler har verneting i saken. Lagmannsretten konkluderte med at det var verneting i Norge både i direktekravsaken og erstatningssaken, men Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse på grunn av feil lovanvendelse.

Hovedproblemstillingen for Høyesterett var om verneting i direktekravssaken skulle hjemles i Luganokonvensjonen artikkel 2(1) eller artikkel 11(2). Lagmannsretten la til grunn at både artikkel 2(1) og artikkel 11(2) ga verneting i Norge.

Høyesteretts flertall på fire dommere konkluderte med at artikkel 11(2) er riktig vernetingshjemmel for direktekrav i denne typen saker, mens mindretallet på en dommer anså at også artikkel 2(1) var anvendelig ved søksmål på assurandørens eget hjemting.

Etter artikkel 11(2) må det foretas et lovvalg for å vurdere om direktekrav er tillatt etter det valgte lands rett. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at Forsikringsavtaleloven (“FAL”) § 7-6(5) var en lovvalgsregel som ga anvisning på norsk rett i direktekrav mot norsk assurandør for norske domstoler. Flertallet på tre dommere var uenig i dette, mens mindretallet på to dommere var enig med lagmannsretten i at FAL § 7-6(5) var en lovvalgsregel. Lagmannsrettens kjennelse ble derfor opphevet på grunnlag av feil lovanvendelse. Det er grunn å merke seg at selv om flertallet fastslo at FAL § 7-6(5) ikke var en selvstendig lovvalgsbestemmelse, så fastslo Høyesterett at bestemmelsen kan tillegges “betydelig tyngde” i den fornyende behandling for lagmannsretten. Derved har Høyesterett gitt et klart signal til lagmannsretten om at lovvalget også etter den fornyede behandling skal være norsk rett.

Flertallet på fire dommere tok ikke stilling til om skadevolder kunne trekkes inn i saken. Mindretallet på en dommer var av den oppfatning at luganokonvensjonen ga norsk verneting også i erstatningssaken, slik at påstått skadevolder kan trekkes inn i saken for norske domstoler.

Selv om Høyesterett ikke klart har tatt stilling til hvordan lovvalget for direktekrav blir å løse, har Høyesterett lagt nokså klare føringer for hvordan FAL § 7-6 (5) skal vektlegges i denne typen saker.

Les kjennelsen her.