Kvales advokater har i mer enn 25 år bistått aktører i petroleumsvirksomheten. Vi har et langvarig og omfattende samarbeid med Norges største oljeselskap og bistår også andre norske og internasjonale selskaper som operer på norsk sokkel.

Kvale yter bistand knyttet til alle faser av petroleumsvirksomheten, noe som blant annet omfatter prekvalifisering som rettighetshaver, leteaktivitet, samarbeidsavtaler, utbygging av felt, produksjon, salg og transport av olje og gass, overdragelse av andeler i felt og avslutning av petroleumsaktiviteter.

Vi har advokater med erfaring fra utarbeidelsen av petroleumsloven med tilhørende forskrifter, og som er forfattere av referanseverkene “Petroleumsloven” og “Petroleumsregelverket”. Kvale har spesialkompetanse innen sikkerhetsregelverket, og har også tung kompetanse innen petroleumsskatt.

Vi bistår aktører i hele verdikjeden innen vannkraft, vindkraft, solenergi og andre fornybare energikilder. Kvale har inngående erfaring med problemstillinger knyttet til produksjon, nettdistribusjon og omsetning av kraft.

Vårt team har bistått i flere transaksjoner knyttet til vannkraftsektoren, og har inngående kjennskap til industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og vannressursloven. Vi har advokater som har gitt bistand knyttet til regelverket om leie av fallrettigheter, og har advokater med erfaring fra vindkraftprosjekter i Norge og i utlandet.