Offentlig rett er et bredt og sammensatt fagfelt. God rådgivning forutsetter inngående kjennskap til offentlig virksomhet og de aktuelle rettsregler, hvilket Kvale besitter.

Våre advokater yter bistand til kommuner, hel- og deleide offentlige virksomheter og private parter i hele bredden av forvaltningsrettslige og øvrige offentligrettslige spørsmål. Dette omfatter plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, infrastruktur, offentlig erstatningsansvar, generell forvaltningsrett, kommunalrett og helse-, skole og omsorgsrett. Kvale har inngått en rekke rammeavtaler med kommuner.

Kvale har betydelig erfaring med beslutningsprosesser i den offentlige forvaltning og med tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.

Vi yter bistand ved forhandlinger og er også prosessfullmektig for kommuner og private parter i rettstvister for alle instanser.

Vi bistår med:

  • Forvaltningsrettslig saksbehandling, inhabilitet og innsynsspørsmål
  • Søknadsprosesser
  • Bistand til offentlige organ ved klager fra publikum
  • Saksbehandling og klage til offentlige organer, deriblant Sivilombudsmannen
  • Konkurranseutsetting
  • Selskapsrett og samarbeid mellom offentlige virksomheter
  • Offentlige anbud
  • Forhandlinger og kontraktsforhold
  • Prosesser for domstolene.