Norge var på begynnelsen av 1990-tallet blant de første land i verden til å liberalisere sitt kraftmarked. Åpningen av konkurranse mellom kraftprodusenter/-omsettere, kombinert med inngående monopolregulering av kraftnettet, har siden den gang preget alle sider av den norske kraftsektoren og blant annet ført til omfattende restruktureringsprosesser. Kvales advokater har deltatt aktivt i denne utviklingen, både gjennom utarbeidelse av lov-/forskriftsverk og ved å bistå kraftprodusenter, nettselskaper, tradingvirksomheter, omsetningsselskaper og kraftkrevende industri gjennom hele denne perioden. Dette danner grunnlaget for den anerkjennelse Kvale nyter når det gjelder kunnskap om kraftbransjen, og forståelse av de ulike aktørers behov.

Vi bistår en rekke norske og utenlandske virksomheter knyttet til vannkraft, vindkraft og andre fornybare energikilder. Vårt arbeid dekker hele verdikjeden fra grunn-/rettighetserverv, utbygging og produksjon til omsetning og distribusjon. Vi har også omfattende erfaring med restrukturering, overdragelse og finansiering av kraft- og nettvirksomhet. I tillegg har våre advokater regelmessig oppdrag som prosessfullmektig i alle typer rettssaker og skjønn knyttet til kraftsektoren.

Kvale er rangert på området Electricity/Renewable Energi av både Chambers and Partners og Legal 500

Vi bistår blant annet med:

  • Konsesjonsmessige forhold; søknader og vilkår knyttet til energiloven, industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven og elsertifikatloven
  • Utarbeidelse og forhandling av kontrakter om erverv / leie av vannfall, vassdragsregulering og andre grunnrettigheter, samt tinglysning og andre forhold knyttet til gjennomføring av slike kontrakter
  • Utarbeidelse og forhandling av låneavtaler, inkludert prosjektfinansiering, for kraftvirksomhet
  • Krafthandel; utarbeidelse av fysiske og finansielle kraftkontrakter, regulatoriske forhold i Norge og EU (markedsatferdsregler, MiFID, EMIR, REMIT)
  • Utstedelse og omsetning av elsertifikater og andre instrumenter knyttet til fornybar kraftproduksjon (LECs, opprinnelsesgarantier mv)
  • Transaksjoner / restrukturering av eierskap; due diligence, utarbeidelse og forhandling av avtaleverk, gjennomføring og oppgjør
  • Konkurranserettslige forhold knyttet til kraftsektoren
  • Entreprise
  • Forhandling og prosedering av alle former for rettstvister, så vel for de ordinære domstoler, skjønnsrett og voldgiftsrett
  • Utarbeidelse og forhandling av kontrakter om salg eller utleie av vannfall og andre grunnrettigheter

Kvale bistår også aktørene i kraftsektoren innenandrerettsområder, herunder arbeidsrettslig og skatterettslig rådgivning.

Artikler:

 

“Very knowledgeable and effective legal advice.” CHAMBERS EUROPE 2018