Konkurranseretten beskytter og setter begrensninger for hvordan foretak kan opptre i markedet. Enkelte oppkjøp og fusjoner må dessuten meldes til konkurransemyndighetene. Konkurransereglene, reglene om offentlige anskaffelser og andre EU/EØS-regler har i dag stor betydning innen nær sagt alle bransjer, både for norske og utenlandske foretak.

Kvale har et sterkt team med solid kompetanse og bred erfaring innen alle deler av konkurranseretten, offentlige anskaffelser og generell EU/EØS-rett.

 

Vi bistår med:

  • Konkurranserettslig bistand ved oppkjøp og fusjoner, herunder utarbeidelse av konkurransemeldinger og oppfølging overfør konkurransemyndighetene
  • Utarbeidelse og kvalitetssikring av ulike distribusjons- og samarbeidsavtaler for å sikre at de er i samsvar med konkurransereglene
  • Etterforskning og kontroller fra konkurransemyndighetene
  • Vurdering av handlinger/markedsatferd som kan være i strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling
  • Etablering av compliance-programmer
  • Rettssaker knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker i etterkant av sanksjoner fra konkurransemyndigheter
  • Rådgivning til leverandører og oppdragsgiver i forbindelse med offentlige anskaffelser
  • Saker om EØS-avtalens regler om offentlig støtte
  • Vurdering av om reguleringer og ordninger er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital