Høyesterett avklarer adgangen til å anlegge direktekrav mot norske assurandører – HR-2020-1328-A

Høyesterett avsa 24. juni 2020 kjennelse som bekrefter at norske domstoler har verneting til å behandle direktesøksmål mot norske ansvarsassurandører. Høyesterett fastslo at det ikke er nødvendig å prejudisielt ta stilling til materielle vilkår for direktekrav for å konstatere verneting i Norge. Spørsmålet har ikke tidligere blitt behandlet av norske eller utenlandske domstoler, men er nå endelig avklart av Høyesterett.

 Sakens bakgrunn

Saken har sin bakgrunn i en kollisjon mellom skipene “Thorco Cloud” og “Stolt Commitment” i indonesisk farvann.  Som følge av kollisjonen sank “Thorco Cloud” og seks besetningsmedlemmer omkom i forliset. Etter kollisjonen reiste eier og reder av “Thorco Cloud” erstatningssak i Norge mot Assuranceforeningen Gard, som er ansvarsforsikrer (P&I) for “Stolt Commitment“. Ingen av skipene var registrert i Norge.

Det har vært flere spørsmål i sakskomplekset, men spørsmålet for Høyesterett var i denne runden tilskåret til den konkrete tolkningen av ordlyden “når slike direkte søksmål er tillatt” i Luganokonvensjonens artikkel 11 nr. 2.

Det forelå i all hovedsak to tolkningsalternativer: at ordlyden viser til (i) at direktekrav generelt er tillatt i jurisdiksjonen, eller (ii) at de materielle vilkårene for direktekrav, herunder insolvens, må prøves som et ledd i å vurdere om “slike direkte søksmål er tillatt”.

Høyesteretts avklaring

Høyesterett har nå avklart at tillatt-vilkåret i Luganokonvensjonen art. 11 nr. 2 er å forstå slik at det er tilstrekkelig at direktekrav er generelt tillatt i jurisdiksjonen og at det ikke er nødvendig å ta stilling til materielle vilkår for direktekrav for å etablere verneting.

I Norge er det klart at det etter forsikringsavtaleloven (FAL) § 7-6 (1) er en generell adgang for en skadelidt til å fremme erstatningskrav direkte mot skadevolders ansvarsassurandør.

Kvales kommentarer

Høyesteretts avgjørelse innebærer at skadelidte alltid kan anlegge direktesøksmål under ansvarsforsikring i Norge når ansvarsassurandøren har bosted her og direktekravet reguleres av norsk rett.

Regelen som Høyesterett nå har fastslått ivaretar hensynene bak Luganokonvensjonens vernetingsregler i forsikringssaker og prinsippet om at søksmål skal kunne anlegges på saksøktes bosted.

* * *

Vi bistår jevnlig klienter i forbindelse med direktekrav mot ansvarsassurandører og andre forsikringsrettslige spørsmål.