Høyesterett ser på beskyttelse av pensjonsrettigheter

Nyhetsbrev 4/2019 – Arbeidsrett

Beskyttelse av opparbeidet pensjon mot gamle motkrav opp i Høyesterett 13. og 14. august 2019 med Kvale Advokatfirma som prosessfullmektig

En prinsipiell sak om hvorvidt det kan motregnes i pensjon for gamle krav fra pensjonskassen mot pensjonisten, selv om disse motkravene er foreldet, kommer opp for Høyesterett den 13. og 14. august 2019. Kvale ved advokat (H) Nicolay Skarning representerer Utdanningsforbundet.

Større saker settes i team, og med seg har Skarning et fagteam bestående av advokatene Jan-Erik Sverre (H), Tonje Liavaag og Anette Plassen (flm.) fra Kvales arbeidsrettsavdeling, i samarbeid med Utdanningsforbundets seksjon for juridiske spørsmål. Advokat Nikolai Skjerdal representerer parten i saken, og motparten, Statens pensjonskasse, er representert ved Regjeringsadvokaten.

Det er fortjenestefullt av Utdanningsforbundet å engasjere seg i saken, som berører medlemmene i andre liknende saker. Dersom pensjonskassen skal kunne trekke i fremtidig pensjon for gamle og foreldede tilbakebetalingskrav etter feilutbetalinger, vil dette medføre usikkerhet rundt pensjonistenes opparbeidede rettigheter. Det fremstår som lite rimelig uttaler advokat (H) Nicolay Skarning i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Nærmere om saken

A hadde bl.a. hatt deltidsstilling som høyskolelektor, og var med dette medlem av Statens pensjonskasse gjennom mange år. Han fikk helseproblemer og ble 50 % uføretrygdet i 2007, med tilståelse av uførepensjon. Statens pensjonskasse regnet imidlertid uførepensjonen feil, slik at han over mange år mottok for mye i uførepensjon. Da dette ble oppdaget, var imidlertid tilbakebetalingskravene (motkravet) mange år gamle og foreldet. Det er tale om tilbakebetalingskrav fra 2007 til 2013. A gikk av med pensjon i 2016, og avkortning i pensjonen kom som en uventet og negativ overraskelse for ham.

Foreldelsesloven har i § 26 b) imidlertid en mulighet for å kunne motregne med foreldede krav dersom de springer ut av samme rettsforhold og hovedkravet, dvs. alderspensjonen, kan sies å ha oppstått før tilbakebetalingskravet (motkravet). Statens pensjonskasse mener krav på alderspensjon har oppstått før tilbakebetalingskravet og at det kan motregnes, mens Utdanningsforbundet mener kravet på pensjon først har oppstått ved uttak i 2016, og at det derfor ikke er adgang til motregning.

Statens pensjonskasse krevde at for mye utbetalt uførepensjon mange år tilbake i tid skulle tilbakebetales i sin helhet, ved å gjøre fradrag i høyskolelektorens pensjon. Han motsatte seg dette, og fikk medhold i Trygderetten om at Statens pensjonskasse ikke kunne røre pensjonen hans. Imidlertid gikk saken til Gulating lagmannsrett, som fant at Statens pensjonskasse kunne motregne med gamle og foreldede krav. Saken ble anket til Høyesterett, og slapp inn til behandling fordi den både er prinsipiell og har betydning for manges pensjonsrettigheter. Saken gjennomføres i Høyesteretts annen avdeling 13. og 14. august kl.09.00 – 14.30.

Nye varslingsregler fra 01.01.2020

Stortinget vedtok en rekke endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A med virkning fra 01.01.2020. Vi kommer tilbake til disse reglene nærmere iverksettelsestidspunkt, men de innbefatter bl.a. større aktivitetsplikt, undersøkelsesplikt og omsorgsplikt for arbeidsgiverne. Les mer på stortinget.no

Dessuten har Stortinget vedtatt at saker om seksuell trakassering som et alternativ, kan behandles av Diskrimineringsnemnda istedenfor at det må tas ut stevning ved domstolene. Således vil disse sakene bli lettere å forfølge. Les mer på stortinget.no

Kvale arbeider som varslingssekretariat for flere bedrifter, og bidrar både med å utarbeide gode varslingsregler i samarbeid med de tillitsvalgte, samt å undersøke varsler som måtte komme.

Advokatbistand i utlandet med hjelp fra Kvale – bare kontakt oss

Trenger dere advokat i utlandet?

Kvale samarbeider med over 120 ledende advokatfirmaer i hele verden, og møter disse jevnlig for grenseoverskridende spørsmål, felles kurs osv. Send gjerne en henvendelse til ns@kvale.no eller apl@kvale.no, så videresender vi til vår kontaktperson lokalt, som dere forholder dere til direkte og med lokale betingelser, priser osv. Formidlingstjenesten er kostnadsfri.

Kvale holder kurs om inngåelse og opphør av tariffavtaler 28.08. kl. 09.00 – 11.30

Landsdekkende og bedriftsinterne tariffavtaler er viktige mange steder, og vi tar de grunnleggende temaer her; inngåelse, tolkning, oppsigelse, fallgruver. Se nærmere: Inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler på en praktisk måte