Høringsforslag: Kildeskatt på renter og royalties

Av: Susanne Hamre Skoglund

Den 27. februar 2020 sendte Finansdepartementet et forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty på høring. Høringsfristen er satt til 27. mai 2020. Departementet tar sikte på at reglene skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

Bakgrunn

Det har vært forventet at det ville komme et forslag om innføring av kildeskatt på renter og royalties. Kildeskatt er en skatt som ilegges mottaker av inntekten, men som holdes tilbake og innbetales av betaleren(trekkpliktig betaling).

Bakgrunnen for innføring av slike regler er å hindre overskuddsflytting ved disposisjoner som reduserer skattebelastningen i Norge, men som i liten grad påvirker realøkonomiske forhold. Gjennom lovlige teknikker kan skattytere flytte overskudd fra Norge til utlandet, typisk ved gjeldsforskyving og skatte optimalisert prising av interne transaksjoner. Ved innføring av kildeskatt på visse betalinger, har Norge en mulighet til å beskatte transaksjoner som er egnet til å flytte overskudd fra norsk beskatning til utlandet.

Renter

Forslaget innebærer at det ilegges kildeskatt på rentebetalinger til nærstående selskaper hjemmehørende i lavskatteland. Det er foreslått unntak fra kildeskatt på rentebetalinger til norsk filial av utenlandske selskaper, som er gjenstand for beskatning i Norge.

Begrepet “lavskatteland” skal forstås på samme måte som i skattelovgivningen for øvrig, nemlig at mottakeren må være hjemmehørende i et land med effektiv beskatning som er mindre enn 2/3 av effektiv norsk beskatning.

Rentebegrensningsreglene er ikke ment å endres som følge av forslaget til innføring av kildeskatt på renter.

Royalties

Det er foreslått kildeskatt på betalinger til nærstående selskaper for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalties). Begrepet royalties er ikke definert i norsk rett, men departementet foreslår at det vil inkluderer varemerker, lisenser, knowhow og forretningshemmeligheter.

Finansdepartementet har videre uttalt at de vurderer å innføre kildeskatt på visse leiebetalinger til nærstående parter for leie av skip, rigger, fly og helikoptre. Et typisk eksempel på slike leiebetalinger er såkalte “bareboat” betalinger. Det er foreslått unntak fra kildeskatt på leiebetalinger for skip som kvalifiserer under den norske rederiskatteordningen og for eiendeler som befinner seg i Norge fordi slike leiebetalinger etter dagens regler er skattepliktig inntekt for mottaker.

Foreslått kildeskattesats

Den foreslåtte kildeskattesatsen er 15% av bruttobetalinger. Kildeskattesatsen kan imidlertid være unntatt eller redusert i henhold til Norges forpliktelser etter skatteavtale.

For betalinger til selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, foreslår Finansdepartementet at mottakende selskap kan velge mellom ileggelse av kildeskatt på bruttobetalingen, eller alternativt bli underlagt en norsk internrettslig nettobeskatning med fradrag for kostnader og skattlagt i tråd med gjeldende skattesats (22 %).