Kapitalmarkeder

Kvales kapitalmarkedsteam bistår jevnlig med børsnoteringer, aksjeemisjoner og obligasjonsutstedelser samt restrukturering av noterte virksomheter.

Vi bistår en rekke noterte selskaper når det gjelder håndtering av innsideinformasjon, informasjonsplikt, god eierstyring samt øvrige forpliktelser som gjelder for noterte selskaper. Vi bistår også verdipapirforetak knyttet til regulatoriske forhold.

Våre klienter omfatter investorer, utstedere og verdipapirforetak, herunder noterte selskaper innen bank og finans, teknologi og tradisjonell industri.

Vi bistår blant annet med:

Sjørett

Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon, og sjøretten omfatter de regler som regulerer alle sider av skipsfarten.

Våre advokater bistår innen alle sjørettens fagdisipliner, fra de rent privatrettslige disipliner som certepartier og annen sjørettslig avtalerett, havarier, sjøforsikring, til offentligrettslig problemstillinger som forurensningsansvar, sanksjonsjuss og andre offentligrettslige problemstillinger.

Vi proseder saker innen sjørett både for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, samt bistår våre klienter med prosedyreoppdrag også utenfor Norge gjennom vårt brede internasjonale kontaktnett.

Maritime emergency: + 47 22 47 97 80

Næringsmiddelrett

Næringsmiddelbransjen er en av Norges største bransjer, og den er underlagt strenge bestemmelser for å bidra med mattrygghet og matsikkerhet, samt et høyt forbrukervern. Næringsmiddeljussen er i det alt vesentligste EU/EØS-relatert – og i stadig endring. Kvale følger rettsutviklingen tett og firmaet har betydelig kompetanse i næringsmiddeljuss. Firmaet bistår store norske og utenlandske selskap i alle spørsmål som angår næringsmiddeljuss. Kvale er som eneste norske advokatfirma med i advokatnettverket Food Lawyers Network, og bidrar som fast korrespondent i tidsskriftet European Food & Feed Law Review.

Vi bistår med:

Offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøper varer og tjenester for ca. 480 milliarder kroner årlig. Innkjøpene skal i all hovedsak skje i henhold til et fastlagt prosessuelt rammeverk som er basert på både EU-rett og norsk anbudsrett. Kvale har de senere år satset på området, og har skaffet seg betydelig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser.

Kvale bistår både oppdragsgiver- og tilbydersiden og har dermed god kjennskap til de hensyn som gjør seg gjeldende fra begge ståsted. Vi bistår innen en rekke bransjer, men hovedtyngden av vår bistand ligger innen helse- og legemiddelsektoren, energi, IKT, transport, fast eiendom og entreprise.

Vi tilbyr bistand knyttet til alle deler av anskaffelsesprosessen.

 For oppdragsgivere bistår vi blant annet med:

For leverandører bistår vi blant annet med:

Offentlig rett

Offentlig rett er et bredt og sammensatt fagfelt. God rådgivning forutsetter inngående kjennskap til offentlig virksomhet og de aktuelle rettsregler, hvilket Kvale besitter.

Våre advokater yter bistand til kommuner, hel- og deleide offentlige virksomheter og private parter i hele bredden av forvaltningsrettslige og øvrige offentligrettslige spørsmål. Dette omfatter plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, infrastruktur, offentlig erstatningsansvar, generell forvaltningsrett, kommunalrett og helse-, skole og omsorgsrett. Kvale har inngått en rekke rammeavtaler med kommuner.

Kvale har betydelig erfaring med beslutningsprosesser i den offentlige forvaltning og med tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.

Vi yter bistand ved forhandlinger og er også prosessfullmektig for kommuner og private parter i rettstvister for alle instanser.

Vi bistår med:

Olje og gass

Den norske petroleumsvirksomheten er den største bidragsyteren til nasjonalbudsjettet, og Kvale har siden 1980-tallet vært et av de ledende norske advokatfirmaer innen denne sektoren. Vi har vært involvert i de fleste utbygginger på norsk sokkel fra utbyggingen av Statfjord og Gullfaks og frem til i dag. Vi har vært prosessfullmektig i noen av de største og mest komplekse tvistesakene.

Kompleksiteten i regelverket og i de ulike kontrakter er stor. Over tid har vi bygget opp en unik bransjekunnskap som har vært en viktig faktor for å etablere oss som et ledende og topprangert olje og gass firma. Vi bistår med regulatorisk og kontraktsrettslig rådgivning innen hele verdikjeden fra etablering i Norge til leting, utbygging, drift og avslutning av petroleumsvirksomheten.

Vi bistår blant annet med:

Kvale bistår også aktørene i petroleumsvirksomheten innen andre rettsområder, herunder skatterettslig, arbeidsrettslig og konkurranserettslig rådgivning.

Kvales olje og gassavdeling er rangert som top tier i Legal 500 og de uttaler blant annet:

As ‘one of the leading firms in Norway on petroleum law’, Kvale Advokatfirma DA ‘stands out for its regulatory and litigation experience’; practice co-head Jens Brede is ‘the go-to guy for oil litigation’. Contract specialist Yngve Bustnesli and offshore construction expert Erik Brannsten also jointly lead the department.” (2019).

Artikler:

Personvern

I dagens digitaliserte samfunn behandler alle virksomheter personopplysninger. Nye metoder for lagring, deling og analyse har gitt kundedata en betydelig kommersiell verdi. Samtidig stilles det stadig strengere krav til hvordan private og offentlige aktører sikrer den enkeltes personvern. Som følge av nye krav til blant annet dokumentasjon, innebygget personvern og dataportabilitet vil risikoen for å trå feil øke når EUs personvernforordning (GDPR) i 2018 erstatter dagens personvernlovgivning.

Godt personvern er et konkurransefortrinn. Kvale Advokatfirmas erfarne team yter både juridisk og strategisk bistand for å sikre at din virksomhet håndterer personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrettslige krav.

Våre advokater kan blant annet hjelpe deg med:

Personverntesten

EUs personvernforordning (GDPR) 2018 erstatter dagens personvernregler fra 25. mai 2018. De nye reglene stiller strengere krav til både dokumentasjon og hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger.

Kvale har nå lansert Personverntesten. Dette er gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvordan din virksomhet ligger an når det gjelder å oppfylle de nye kravene.

Testen gir deg en sluttrapport med en compliance-score, samt våre kommentarer og anbefalinger som du kan ta med deg inn det videre arbeidet.

Overholder din virksomhet kravene i den nye personvernforordningen? 

TA TESTEN HER

Prosedyre og tvisteløsning

Kvales advokater har lang erfaring med håndtering av store og kompliserte sivile tvister for ordinære domstoler og voldgiftsretter. Vi representerer flere av landets største selskaper, blant annet innenfor olje, gass, energi og telekom. Vi har en sterk kommersiell forståelse, og i tillegg den faglige tyngden som kreves for at vi på best mulig måte kan ivareta dine interesser.

Kvale er anerkjent som et ledende prosedyrefirma og firmaets dyktige advokater oppnevnes regelmessig som voldgifts dommere i konflikter mellom næringsdrivende. Mer enn 34 advokater prosederer jevnlig og firmaet har 10 advokater med møterett for Høyesterett.

Vi bistår med:

Restrukturering, insolvens og granskning

Restrukturering, insolvens og granskning

Kvale har et av landets største og mest anerkjente miljøer innen restrukturering og insolvens, og er topprangert nasjonalt og internasjonalt.

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner med rådgivning i spesialengasjementssaker. Blant annet bistår vi med utarbeidelse av refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler, og vi gir råd til banker ved kreditorforhandlinger og ved vurdering av bankenes posisjon og risiko i spesialengasjementssaker. Kvale bistår også med etablering av sikkerheter, samt ved tvangsinndrivelse.

Kvales advokater benyttes hyppig som bostyrere og gjeldsnemndsledere i store kompliserte nasjonale og internasjonale insolvenssaker, og behandler løpende et betydelig antall konkursboer hvorav flere er blant de største i Norge. Kvales advokater benyttes også som bostyrer ved offentlig skifte av dødsboer.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og våre advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer. Vi bistår også ved generasjonsskifter både innen Norge og i grenseoverskridende virksomheter.

Kvale gjennomfører private og offentlige granskninger, og tilbyr varslingstjeneste (les mer om vår varslingstjeneste her.)

Vi bistår med:

Nyheter:

Artikler m.v:

Selskapsrett

Kvale har spisskompetanse i alle selskapsrettslige spørsmål. Vi har lang erfaring med rådgivning knyttet til etablering av ulike selskapsstrukturer, utarbeidelse av aksjonæravtaler, fisjoner og fusjoner, kapitalendringer, utbyttevurderinger med videre.

Vi hjelper deg med å sikre dine rettigheter overfor andre aksjonærer eller selskapsdeltakere. Gode aksjonæravtaler og selskapsdokumentasjon sikrer nødvendig fleksibilitet og trygghet. Dersom en konflikt oppstår, bistår vi med å finne løsninger utenfor eller, om nødvendig, i domstolene.

Vi yter løpende bistand til administrasjon og styrer i noterte og unoterte selskaper. Vi bistår også en rekke offentlig eide virksomheter.

Vi bistår med: