Distressed M&A

Turnaround transactions

Kvale har spesialistkompetanse innenfor M&A, insolvens og bank finans. Vi bistår ved kjøp og salg av virksomheter med «røde tall», udekket kapitalbehov, illikvid eller insolvent virksomhet. Et kjennetegn ved denne type transaksjon er at selger /målselskap er under tidspress som følge av akutt likviditetsbehov, misligholdt gjeld og/eller tapt egenkapital.

Vår spesialistkompetanse innen restrukturering og insolvens og industriell M&A gjør at vi gir hurtig, trygg og effektiv bistand innenfor Distressed M&A.

Vi bidrar med å avdekke og avhjelpe risiko, og «skreddersy» risiko avveiningen mellom kjøper og selger i en Distressed M&A situasjon.

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Varemerke

Varemerke – beskytt ditt unike fortrinn

Vårt team med erfarne og dyktige varemerkespesialister står klare til å hjelpe deg med å beskytte ditt varemerke. Sammen kartlegger vi dine behov og skreddersyr en strategi som er tilpasset din bedrift. Vi investerer tid på å bli kjent med bedriften slik at vi best kan følge prosessen fra A til Å  – fra søknad til beskyttelse i praksis.

 

Kvale hjelper deg med:

Et varemerke kan være kan være noe av det viktigste virksomheten eier. Et varemerke skal gi rettslig beskyttelse av den merkevaren som virksomheten selger. Et varemerke kan skape tillit og lojalitet hos kundene. Derfor er det viktig at du tar kontroll og eierskap over varemerket.

Vår erfaring på tvers av bransjer og ulike markeder gjør at vi kan skreddersy en løsning som er tilpasset deg og din bedrift. Vi har et stort internasjonalt nettverk og har lang erfaring med å gi råd til kunder som opererer i flere land. Kvale er kjent for å tilby tjenester av høyeste kvalitet med et fokus på å ha kostnadskontroll.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale eller send oss en e-post på trademarks@kvale.no, og vi vil raskt ta kontakt.

 

Er du en oppstartsbedrift?

I en travel og hektisk oppstartsfase kommer ofte strategi for varemerke i andre rekke, prioritert bort av hensyn til tid og kostnader. Dette kan imidlertid fort bli tidkrevende og dyrt dersom man trår feil fra starten, noe som i verste fall kan medføre at man blir nødt til å endre navn eller risikere inngrepssøksmål fra andre rettighetshavere. Kanskje skjer dette akkurat når bedriften er på vei opp og stå, og andre blir oppmerksomme på din virksomhet.

Vi anbefaler derfor at du allerede tidlig i prosessen tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan ta de nødvendige forundersøkelsene og legge en tydelig strategi. Tommelfingerregelen bør være at du ikke binder deg til et varemerke før du har sjekket at det er ledig og at du kan oppnå enerett til det. Har du samtidig planer om å ta konseptet ditt over landegrensene, er det viktig at man ikke begrenser seg til å undersøke hva som finnes i Norge.

Kvale hjelper deg med de nødvendige forundersøkelsene og sikrer dine rettigheter i Norge og utlandet.

 

Har du allerede registrert varemerket ditt?

Du har kanskje allerede registrert ett, eller kanskje flere varemerker – men har du et bevisst forhold til disse? Er det riktig varemerke som er registrert og er du tilstrekkelig beskyttet mot konkurrerende aktører?

Sammen tar vi en gjennomgang av ditt varemerke/portefølje og sørger for at denne er optimalisert, slik at din bedrift får full utnyttelse av sine rettigheter. Videre legger vi en langsiktig og bærekraftig strategi, slik at vi sammen kan ta de grep som trengs for å opprettholde og styrke din posisjon i markedet.

 

 

Kapitalmarkeder

Kvales kapitalmarkedsteam bistår jevnlig med børsnoteringer, aksjeemisjoner og obligasjonsutstedelser samt restrukturering av noterte virksomheter.

Vi bistår en rekke noterte selskaper når det gjelder håndtering av innsideinformasjon, informasjonsplikt, god eierstyring samt øvrige forpliktelser som gjelder for noterte selskaper. Vi bistår også verdipapirforetak knyttet til regulatoriske forhold.

Våre klienter omfatter investorer, utstedere og verdipapirforetak, herunder noterte selskaper innen bank og finans, teknologi og tradisjonell industri.

Vi bistår blant annet med:

Sjørett

Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon, og sjøretten omfatter de regler som regulerer alle sider av skipsfarten.

Våre advokater bistår innen alle sjørettens fagdisipliner, fra de rent privatrettslige disipliner som certepartier og annen sjørettslig avtalerett, havarier, sjøforsikring, til offentligrettslig problemstillinger som forurensningsansvar, sanksjonsjuss og andre offentligrettslige problemstillinger.

Vi proseder saker innen sjørett både for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, samt bistår våre klienter med prosedyreoppdrag også utenfor Norge gjennom vårt brede internasjonale kontaktnett.

Maritime emergency: + 47 22 47 97 80

Næringsmiddelrett

Næringsmiddelbransjen er en av Norges største bransjer, og den er underlagt strenge bestemmelser for å bidra med mattrygghet og matsikkerhet, samt et høyt forbrukervern. Næringsmiddeljussen er i det alt vesentligste EU/EØS-relatert – og i stadig endring. Kvale følger rettsutviklingen tett og firmaet har betydelig kompetanse i næringsmiddeljuss. Firmaet bistår store norske og utenlandske selskap i alle spørsmål som angår næringsmiddeljuss. Kvale er som eneste norske advokatfirma med i advokatnettverket Food Lawyers Network, og bidrar som fast korrespondent i tidsskriftet European Food & Feed Law Review.

Vi bistår med:

Offentlige anskaffelser

Det offentlige kjøper varer og tjenester for ca. 480 milliarder kroner årlig. Innkjøpene skal i all hovedsak skje i henhold til et fastlagt prosessuelt rammeverk som er basert på både EU-rett og norsk anbudsrett. Kvale har de senere år satset på området, og har skaffet seg betydelig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser.

Kvale bistår både oppdragsgiver- og tilbydersiden og har dermed god kjennskap til de hensyn som gjør seg gjeldende fra begge ståsted. Vi bistår innen en rekke bransjer, men hovedtyngden av vår bistand ligger innen helse- og legemiddelsektoren, energi, IKT, transport, fast eiendom og entreprise.

Vi tilbyr bistand knyttet til alle deler av anskaffelsesprosessen.

 For oppdragsgivere bistår vi blant annet med:

For leverandører bistår vi blant annet med:

Offentlig rett

Offentlig rett er et bredt og sammensatt fagfelt. God rådgivning forutsetter inngående kjennskap til offentlig virksomhet og de aktuelle rettsregler, hvilket Kvale besitter.

Våre advokater yter bistand til kommuner, hel- og deleide offentlige virksomheter og private parter i hele bredden av forvaltningsrettslige og øvrige offentligrettslige spørsmål. Dette omfatter plan- og bygningsrett, ekspropriasjon, infrastruktur, offentlig erstatningsansvar, generell forvaltningsrett, kommunalrett og helse-, skole og omsorgsrett. Kvale har inngått en rekke rammeavtaler med kommuner.

Kvale har betydelig erfaring med beslutningsprosesser i den offentlige forvaltning og med tilrettelegging av grunnlag for politiske avgjørelser.

Vi yter bistand ved forhandlinger og er også prosessfullmektig for kommuner og private parter i rettstvister for alle instanser.

Vi bistår med:

Olje og gass

Den norske petroleumsvirksomheten er den største bidragsyteren til nasjonalbudsjettet, og Kvale har siden 1980-tallet vært et av de ledende norske advokatfirmaer innen denne sektoren. Vi har vært involvert i de fleste utbygginger på norsk sokkel fra utbyggingen av Statfjord og Gullfaks og frem til i dag. Vi har vært prosessfullmektig i noen av de største og mest komplekse tvistesakene.

Kompleksiteten i regelverket og i de ulike kontrakter er stor. Over tid har vi bygget opp en unik bransjekunnskap som har vært en viktig faktor for å etablere oss som et ledende og topprangert olje og gass firma. Vi bistår med regulatorisk og kontraktsrettslig rådgivning innen hele verdikjeden fra etablering i Norge til leting, utbygging, drift og avslutning av petroleumsvirksomheten.

Vi bistår blant annet med:

Kvale bistår også aktørene i petroleumsvirksomheten innen andre rettsområder, herunder skatterettslig, arbeidsrettslig og konkurranserettslig rådgivning.

Kvales olje og gassavdeling er rangert som top tier i Legal 500 og de uttaler blant annet:

As ‘one of the leading firms in Norway on petroleum law’, Kvale Advokatfirma DA ‘stands out for its regulatory and litigation experience’; practice co-head Jens Brede is ‘the go-to guy for oil litigation’. Contract specialist Yngve Bustnesli and offshore construction expert Erik Brannsten also jointly lead the department.” (2019).

Artikler:

Personvern

I dagens digitaliserte samfunn behandler alle virksomheter personopplysninger. Nye metoder for lagring, deling og analyse har gitt kundedata en betydelig kommersiell verdi. Samtidig stilles det stadig strengere krav til hvordan private og offentlige aktører sikrer den enkeltes personvern. Som følge av nye krav til blant annet dokumentasjon, innebygget personvern og dataportabilitet vil risikoen for å trå feil øke når EUs personvernforordning (GDPR) i 2018 erstatter dagens personvernlovgivning.

Godt personvern er et konkurransefortrinn. Kvale Advokatfirmas erfarne team yter både juridisk og strategisk bistand for å sikre at din virksomhet håndterer personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrettslige krav.

Våre advokater kan blant annet hjelpe deg med:

Personverntesten

EUs personvernforordning (GDPR) 2018 erstatter dagens personvernregler fra 25. mai 2018. De nye reglene stiller strengere krav til både dokumentasjon og hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger.

Kvale har nå lansert Personverntesten. Dette er gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvordan din virksomhet ligger an når det gjelder å oppfylle de nye kravene.

Testen gir deg en sluttrapport med en compliance-score, samt våre kommentarer og anbefalinger som du kan ta med deg inn det videre arbeidet.

Overholder din virksomhet kravene i den nye personvernforordningen? 

TA TESTEN HER

Prosedyre og tvisteløsning

Prosesser for domstolene krever spesialiserte advokater for å få et godt resultat. I Kvale har vi samlet disse spesialistene i en egen faggruppe for prosess der personer med juridisk og teknisk kompetanse inngår. Deler av denne gruppen har spesialisert seg ytterligere på omfattende og langvarige rettssaker.

I enhver tvistesak deltar en eller flere fra denne gruppen i arbeidet sammen med Kvales øvrige advokater innenfor de ulike fagområdene tvisten omfatter. Dette avklares alltid sammen med våre kunder og sikrer høy kvalitet i alle ledd. I tillegg til juridisk faglig tyngde vil vårt team i den enkelte sak ha en god kommersiell innsikt og forståelse for de utfordringer våre oppdragsgivere står overfor. Som et resultat av dette representerer vi flere av landets største selskaper, blant annet innenfor olje, gass, energi og telekom.

Kvale er internasjonalt anerkjent som et ledende prosedyrefirma og fremstår på rangeringer som Legal 500 og Chambers. I vårt team har 10 advokater møterett for Høyesterett. Flere av advokatene oppnevnes regelmessig som voldgiftsdommere i konflikter mellom næringsdrivende.

Vi bistår med: