Forsikring

Forsikringssaker forutsetter rådgivere med bred bransjeforståelse. Næringslivet blir stadig vekk mer profesjonalisert, med påfølgende økt eksponering mot eksempelvis tredjemannskrav, driftsavbrudd, tingsskade og profesjons/styreansvar.

Våre advokater har bred erfaring både forhandlinger, tvistesaker for ordinære domstoler og voldgift. Vi bistår både forsikringsgivere og forsikringstakere. Vi  bistår også våre kunder i prosessen med å identifisere riktig forsikringsdekning.

Kvale yter bistand innenfor hele det forsikringsrettslige fagfelt, og har særlig erfaring innenfor:

Fiskeri og havbruk

Kvale bistår jevnlig klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringene. Sektoren er gjennomregulert, og forutsetter advokater med god kjennskap til de gjeldende regelverk og de kommersielle realiteter en av våre største næringer jevnlig står overfor.

Vi bistår blant annet med:

Finans

Kvale har lang erfaring og spisskompetanse på levering av tjenester som dekker hele finansbransjens behov. Kvale anvendes og anbefales av ledende banker og meglerhus i alt fra regulatoriske forhold og løpende børsrettslig rådgivning til komplekse restruktureringer, nasjonale og internasjonale finansieringer samt transaksjoner og noteringer.

Med et av Norges største insolvens- og restruktureringsmiljøer er vi også spesialisert innen refinansiering, interkreditorforhold, samt sikring og innkreving av engasjementer.

Kvale har en omfattende praksis innen forsikring og er fast advokatforbindelse for norske og utenlandske forsikringsselskaper i behandling av ansvars- og skadesaker, herunder prosedyre av slike saker i retten. Videre bistår Kvale ved etablering av inkassovirksomhet i Norge, regulatoriske forhold for inkassoselskaper med videre.

Kvales corporategruppe bistår jevnlig både nasjonale og internasjonale blue chip selskaper ved oppkjøp og salg av virksomheter i Norge og utlandet. Gjennom bruken av mindre team med høy andel av erfarne advokater leverer vi effektive og kommersielle tjenester av svært høy kvalitet.

Industri og handel

Vi legger stor vekt på bransjekunnskap og kjennskap til de enkelte klienters forretningsdrift. Vi bistår aktører innenfor hele verdikjeden i industri- og handelsbransjen med rådgivning knyttet til blant annet kontraktsrettslige spørsmål, forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, anskaffelser, compliance-arbeid, sikring av immaterielle rettigheter, offentligrettslige og regulatoriske forhold, samt spørsmål knyttet til konkurranse og EU/EØS.

Våre advokater har erfaring som rådgivere for produksjons- og varehandelsbedrifter, som markedsfører sine produkter gjennom ulike former for vertikalt og horisontalt samarbeid. Våre klienter opererer innenfor en rekke ulike bransjer og næringer. Vi bistår blant annet produsenter og store nasjonale kjeder innen næringsmiddel, detaljhandel, industribedrifter, servicebedrifter, arbeidslivets organisasjoner og ulike bransjeforeninger.

Kvale yter bistand knyttet til alle typer mellommannsforhold, så som forhandleravtaler, distribusjons-, kommisjons- og agentavtaler og franchiseavtaler, logistikkavtaler samt virksomhet knyttet til slike mellommannsforhold.

Vi bistår våre klienter i myndighetskontak, kontraktsinngåelser, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Olje og energi

Kvales advokater har i mer enn 25 år bistått aktører i petroleumsvirksomheten. Vi har et langvarig og omfattende samarbeid med Norges største oljeselskap og bistår også andre norske og internasjonale selskaper som operer på norsk sokkel.

Kvale yter bistand knyttet til alle faser av petroleumsvirksomheten, noe som blant annet omfatter prekvalifisering som rettighetshaver, leteaktivitet, samarbeidsavtaler, utbygging av felt, produksjon, salg og transport av olje og gass, overdragelse av andeler i felt og avslutning av petroleumsaktiviteter.

Vi har advokater med erfaring fra utarbeidelsen av petroleumsloven med tilhørende forskrifter, og som er forfattere av referanseverkene “Petroleumsloven” og “Petroleumsregelverket”. Kvale har spesialkompetanse innen sikkerhetsregelverket, og har også tung kompetanse innen petroleumsskatt.

Vi bistår aktører i hele verdikjeden innen vannkraft, vindkraft, solenergi og andre fornybare energikilder. Kvale har inngående erfaring med problemstillinger knyttet til produksjon, nettdistribusjon og omsetning av kraft.

Vårt team har bistått i flere transaksjoner knyttet til vannkraftsektoren, og har inngående kjennskap til industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og vannressursloven. Vi har advokater som har gitt bistand knyttet til regelverket om leie av fallrettigheter, og har advokater med erfaring fra vindkraftprosjekter i Norge og i utlandet.

Teknologi

Vårt advokatteam har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske klienter som ønsker beskyttelse av immaterielle rettigheter som varemerke, design, firma og opphavsrett. Vi dekker også alt innenfor fagområdene IT/teknologi, telekom og media.

Med fagområder som stadig er i endring, er vi alltid oppdaterte slik at vi til enhver tid kan gi våre klienter den beste spisskompetansen.

Innen IT har vi erfarne advokater som bistår både kjøpere og selgere av program- og maskinvare. Dette omfatter blant annet bistand i utarbeidelse og forhandling av standardkontrakter, samt skreddersydde kontrakter.

Vi er alltid tilgjengelige og samarbeider tett med deg som klient. Innen immaterielle rettigheter yter våre advokater løpende rådgivning og bistand i alt fra utarbeidelse og inngivelse av registreringssøknader, utarbeidelse og forhandlinger av avtaler til prosedering av saker for domstolene.

Innenfor telekom bistår Kvale flere av Norges største selskaper innen blant annet regulatoriske forhold, samtrafikk, konsesjonssøknader og bransjespesifikk markedsrett.

Kvale tilbyr også spisskompetanse innen mediebransjen, og bistår blant annet flere kjente selskaper i sponsor- og reklamevirksomhet, film- og tv-produksjon, utgivelser i presse og litteraturutgivelse med mer. Vi representerer videre klienter i spørsmål som gjelder kunst og underholdning, blant annet et utvalg plateselskaper, kunstnere og artister.

Shipping og Oil Service

Vi bistår et bredt spekter av aktører innenfor shipping- og Oil Service-industrien, herunder rederier, befraktere, managere, forsikringsselskaper, forvaltere, långivere, verft og andre aktører innenfor industrien.

Vår rådgivning er preget av bred bransjemessig kunnskap, og vi er godt kjent med de kommersielle rammevilkår de enkelte aktører må forholde seg til.

Vi bistår med:

Maritime emergency: +47 22 47 97 80

Life Sciences and Healthcare

Kvale rådgir ledende nasjonale og internasjonale virksomheter innen Life Sciences-området, herunder  legemiddelfirma, leverandører av medisinsk utstyr, legemiddelgrossister, apotek, bandagist, leverandører av næringsmidler til mennesker og dyr, biotek-virksomheter med fler.

Den overordnede juridiske utfordringen for bransjens aktører er den vidtgående offentlige regulering av alle forretningsaktiviteter fra F&U og distribusjon, til markedsføring og salg av varer. De rettslige spørsmål bransjen møter er ofte særegne og sammensatte. Regelverket for foretak innen life sciences er omfattende både på EU/EØS- og på nasjonalt nivå. Kjennskap til bransjen og aktørene er derfor avgjørende.

Vårt life science team er satt sammen av topprankede advokater med ulike kompetanser som sammen har den nødvendige ekspertise til å yte juridiske og strategiske råd til bransjens aktører. Vårt team har lang bransjeerfaring og spisskompetanse knyttet til de rettsforhold som har særlig betydning for legemidler, medisinsk utstyr, helsekort, fiskehelse og kosmetikk.

Rådgivningen omfatter bl.a. immateriell-, markedsførings- og konkurranserett, offentlige anskaffelser, regulatoriske forhold, markedstilgang, distribusjon, lisens, F&U, personvern og generelle forretningsjuridiske forhold, samt oppkjøp og salg.

Vi bistår med alt fra Ip-strategier til intrikate patentprosesser med internasjonale forgreninger, samtidig som vi har god kjennskap til de særskilte risikoaspekter og kommersielle overganger som er viktige for bransjen.

Andre områder hvor vi kan bistå omfatter:

Nyhetsbrev

 

Bygg og anlegg

Kvale har de siste 15 årene opparbeidet et stort og allsidig juridisk miljø innenfor fast eiendom og entreprise. Kvale tilbyr et bredt spekter av rådgivning innen de ulike problemstillinger dette fagområdet favner.

Våre advokater bistår ved avtalerettslig og praktisk håndtering av kjøp og salg av eiendom, rettslige og regulatoriske prosesser for utvikling av fast eiendom, samt driftsregulering for fast eiendom. Vi bistår jevnlig ledende aktører innenfor fast eiendom, herunder næringsaktører, kommuner og private.

I tillegg til avtalerettslig bistand behandler vår avdeling husleie- og boligrettslige spørsmål, problemstillinger relatert til avhendingsloven, plan- og bygningsloven, bustadoppføringsloven og naborettslige forhold.

Gruppen bistår aktører i hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen. Dette har gitt verdifull bransjeforståelse som gjør at vi kan tilby solid kommersiell, strategisk og rettslig rådgivning. Vi yter løpende bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.

Våre advokater har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre relatert til fast eiendom og bygg- og anleggsprosjekter, herunder tvistehåndtering av voldgift relatert til eiendomsrettslige spørsmål.

Gruppen driver kursing av de ulike aktørene i standardkontraktenes innhold og ulike problemstillinger knyttet til utførelse og avslutning av entrepriseoppdrag.