Evaluering av mineralloven

Nærings- og fiskeridepartementet nedsatte i juni 2018 et utvalg som skulle evaluere mineralloven. Formålet med evalueringen er å legge til rette for størst mulig verdiskapning innenfor bærekraftige rammer. Utvalgets rapport reiser imidlertid spørsmål som i neste omgang kan resultere i lovforslag som kan ha inngripende virkning for norsk bergindustri. Utvalgets rapport har nylig vært til høring.     

Hovedinntrykket er at rapporten representerer høyttenkning fra utvalgsmedlemmene. Innstillingen har ingen konkrete forslag til lovendringer og fremstår som et startpunkt for videre diskusjon i regi av lovgiver. Når det er sagt skal vi bemerke at utvalget reiser spørsmål som i neste omgang kan resultere i lovforslag som kan ha inngripende virkning for norsk bergindustri.

Eksempler på dette er at utvalget

(1) foreslår å avskaffe ordningen med statens mineraler og styrke grunneierens rettigheter. Det er nærliggende å anta at dette neppe vil tjene bergindustrien;

(2) foreslår å avskaffe eller modifisere bergfrihetens prinsipp om fri leterett og fortrinnsrett til utvinning. Dagens system foreslås erstattet av ordninger der det gjennom offentlige konsekvensutredninger avklares hvilke områder som kan være aktuelle for mineralvirksomhet og samordnet saksbehandlingsprosedyrer som gir mer forutsigbarhet for de involverte enn dagens ordning;

(3) fokuserer sterk på samiske interesser og Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene.  Det legges opp til særlige saksbehandlingsregler for ivaretakelse av samiske interesser i mineralsaker samt at det skal innføres særskilt urfolksvederlag;

(4) diskuterer mulig innføring av et konsesjonsbasert prinsipp der myndighetene kan velge blant flere søkere. Dette kan innebære at den som har lagt ned innsatsen for å finne og undersøke ressursen ikke får konsesjon og i stedet får kompensasjon for sin innsats; og

(5) diskuterer innføring av naturressursskatt.

Det som kan ønskes velkommen fra bergverksindustriens side og de øvrige involverte er bedre samordning av saksbehandlingsregler (søknad etter plan- og bygningsloven, driftskonsesjon m.v.) slik utvalget fortjenestefullt tar opp.

Det er mindre åpenbart for oss at vi taler om en vinn-vinn situasjon hvor en styrking av grunneiernes rettigheter og avvikling av statens mineraler samtidig vil styrke bergindustriens rammevilkår. Tilsvarende gjelder avskaffelse eller modifisering av bergfrihetens prinsipp og innføring av konsesjonsordning hvor den som leter og undersøker ressursen ikke gis fortrinnsrett til utvinning.

Utvalgets innspill til departementet signaliserer større endringer som forrykker forholdet mellom grunneierens rettigheter, statens rettigheter og bergindustriens rolle. Slike endringer vil måtte veies opp mot de krav til forutberegnelighet som kapital- og tidkrevende virksomheter som bergindustrien trenger.

***

Nyhetsbrevet er bare ment for generelle opplysninger. Ved behov for advokatbistand må således advokat kontaktes, tlf. 22 47 97 00.

 © 2019 Kvale Advokatfirma DA

Kontakt oss gjerne ved alle juridiske spørsmål.