Et skritt nærmere ny varemerkelov – hva betyr det for deg?

Nytt varemerkedirektiv skal gi enklere og rimeligere tilgang til beskyttelse av varemerker, samtidig som det åpner mange nye muligheter for hva som kan beskyttes som et varemerke.

Av: Morten Westlie (Spesialrådgiver / porteføljeansvarlig)

EØS-komiteen besluttet den 7. februar å innlemme det nye varemerkedirektivet, ( EU) 2015/2436, i EØS-avtalen. Formålet er å harmonisere de nasjonale lovgivningen i medlemslandene og å modernisere loven i takt med den teknologiske utviklingen. Inkorporeringen vil medføre endringer i den norske varemerkeloven slik at endringene kan implementeres. En av de viktigste og tydeligste endringene er at kravet til grafisk gjengivelse bortfaller. Det betyr at så lenge et merke kan gjengis klart og entydig, oppfyller det kravet til hva som kan være et varemerke. Dette åpner veien for registrering av flere utradisjonelle varemerker.

Ny varemerkelov som gjennomfører det nye varemerkedirektivet i Norge, er forventet å tre i kraft i løpet av 2020, men det er foreløpig uvisst nøyaktig når dette skjer.

Les mer om hvilke endringer og muligheter som følge av det nye varemerkedirektivet her: