ESA konkluderer med at leterefusjonsordningen ikke innebærer ulovlig statsstøtte

ESA har i vedtak 20. mars 2019 besluttet å lukke sak om leterefusjonsordningen, klaget inn av Bellona i august 2017. ESA har konkludert med at leterefusjonsordningen ikke innebærer ulovlig statsstøtte og går dermed ikke videre med åpning av formell undersøkelse av ordningen. ESAs vurdering er etter vårt syn riktig.

Leterefusjonsordningen innebærer at selskaper som kun driver med leteaktivitet, og dermed ikke vil ha inntekter fra petroleumsaktivitet som letekostnadene kan trekkes fra, kan velge å få utbetalt 78 % av pådratte letekostnader umiddelbart i stedet for å fremføre underskuddet.

Ordningen ble innført i 2004 og hensikten er å bidra til å sikre likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon, og dermed stimulere til økt leteaktivitet.

ESA har foretatt en grundig vurdering av leterefusjonsordningen, basert på flere runder med omfattende redegjørelser fra Bellona og norske myndigheter. ESA konkluderer med at statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 (1) ikke er overtrådt . ESA begrunner dette med at et av de kumulative vilkårene i bestemmelsen (selektivitet)  ikke er oppfylt.

For det første innebærer ikke ordningen en forskjellsbehandling mellom selskaper utenfor skatteposisjon som har kostnader knyttet til letevirksomhet sammenliknet med selskaper i skatteposisjon som har kostnader knyttet til letevirksomhet.  Selskaper i skatteposisjon kan løpende trekke fra kostnader, herunder letekostnader, ved beregning av sin skattbare inntekt. Et slikt fradrag er ikke mulig for selskaper som ikke er i skatteposisjon. Selskaper i og utenfor skatteposisjon befinner seg i ulik faktisk og rettslig situasjon og kan i forhold til leterefusjonsordningen derfor behandles ulikt.

For det andre sier ESA at leterefusjonsordningen ikke innebærer forskjellsbehandling mellom selskaper utenfor skatteposisjon som har kostnader knyttet til letevirksomhet, og andre selskaper utenfor skatteposisjon som ikke har kostnader knyttet til letevirksomhet. Leteaktivitet utgjør en integrert del av utvinning av petroleum og må finne sted under enhver utvinningstillatelse før produksjon av petroleum kan påbegynnes. Ordningen innebærer derfor ikke en fordel for selskaper som får leterefusjon på bekostning av andre selskaper. Ordningen er dessuten åpen for alle petroleumselskaper som ikke er i skatteposisjon.

Selv om det ikke var nødvendig for resultatet, går ESA videre og uttaler at dersom ordningen hadde blitt klassifisert som selektiv, ville den fremdeles kunne rettferdiggjøres ut fra skattesystemets logikk. Dette fordi begrunnelsen var å sikre skattenøytralitet mellom selskap i og utenfor skatteposisjon.

Leterefusjonsordningen har bidratt til mange store funn på norsk sokkel og milliardinntekter for den norske stat. ESAs vedtak innebærer at norsk sokkel fortsatt vil kunne tiltrekke seg kompetente selskaper med hovedfokus på leting etter olje og gass.

 © 2019 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.