Entreprenørens ansvar for smittevern på byggeplassen

På kort tid har smittevern blitt en sentral del av HMS-arbeidet på arbeidsplasser landet rundt, også på norske bygge- og anleggsplasser. Ved gjennomføringen av et byggeprosjekt er det ofte flere aktører som virker i samspill, og ansvarsforholdene kan fremstå som uoversiktlige og uklare. Hvilket ansvar har entreprenøren for å forhindre  smitte på byggeplassen?

Entreprenørens ansvar for HMS og SHA på byggeplassen

Hovedpliktene til entreprenøren følger av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Som arbeidsgiver vil entreprenøren ha ansvar for at egen virksomhet overholder helse-, miljø- og sikkehetsreguleringer og at internkontrollforskriften følges.

Dette innebærer at entreprenøren overfor sine egne ansatte må iverksette tiltak for å forhindre smitte, samt sørge for at virksomheten utøves i samsvar med gjeldende retningslinjer fra offentlige myndigheter. Hovedbedriften har ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid på byggeplassen.

Byggherren har det overordnende ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på arbeidsplassen etter byggherreforskriften § 5. Disse pliktene er nærmere regulert i nevnte forskrift, og innebærer blant annet at byggherren i starten av ethvert byggprosjekt må utarbeide en SHA-plan som skal oppdateres underveis i prosjektet. Selv om byggherren har det overordnede ansvaret for å sikre SHA, er også entreprenøren pålagt plikter etter byggherreforskriften, som “arbeidsgiveren og enmannsbedriften“, se byggherreforskriften § 3.

Nærmere om entreprenørens ansvar for SHA

Entreprenørens plikt til å ivareta SHA er regulert i byggherreforskriften kapittel 4. Byggherrens SHA-plan og anvisninger fra henholdsvis byggherren og byggherrens koordinator må følges, og entreprenøren må ta opp relevante deler av SHA-planen i sitt eget HMS-system for internkontroll etter forskriften § 18. Dersom byggherren foretar endringer i SHA-planen som følge av koronasituasjonen må entreprenøren innta relevante endringer i eget system for internkontroll.

Entreprenøren må videre foreta løpende risikovurderinger av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for SHA, og informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i planen. Entreprenørens plikt til å varsle byggherren omfatter også der entreprenøren oppdager avvik fra SHA-planen. Oppdager entreprenøren forhold av betydning for smittefare – bør byggherren informeres om dette, selv om det er en ytre faktor som tradisjonelt hører innunder HMS. Dette underbygges av at det etter byggherreforskriften oppstilles krav til forsvarlig hygieniske forhold etter § 9, og at hva som er forsvarlig hygieniske forhold under dagens forhold er noe annet enn før pandemien brøt ut.

Som “arbeidsgiver” er entreprenøren pålagt en informasjonsplikt overfor arbeidstakerne og verneombudet etter byggherreforskriften § 19. Det er viktig at entreprenøren på en klar og tydelig måte informerer arbeidstakerne om hvilke tiltak som iverksettes for å sikre SHA på arbeidsplassen, herunder tiltak for å redusere smittefare.

Smittetiltak vil eksempelvis være sikring av bygge- og anleggsplasser, samt at arbeidet må tilpasses slik at færre arbeidere jobber sammen.  Slike tiltak kan innebære merkostnader for entreprenøren fordi det må leies inn ekstra brakker og hjulvogner, arbeid forsinkes mv. Ved slike ekstrakostnader kan det oppstå spørsmål om entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag. Hvorvidt entreprenøren har rett til å kreve slike kostnader dekket, og hvilken betydning forsinkelsen har for entreprenøren vil måtte vurderes konkret.

Konsekvenser av manglende tiltak for å forhindre smitte

Dersom entreprenøren med hensikt eller ved uaktsomhet ikke følger byggherreforskriften kan det medføre straff, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 19. Dette kan blant annet medføre at man blir pålagt gebyr av betydelige størrelser.

Veien fremover

Koronasituasjonen gir opphav til nye og kjente utfordringer for entreprenører. I tillegg til ovennevnte utfordringer i relasjon til smittetiltak, medfører pandemien forsinkelser, at arbeid stenges mv. I slike tilfeller må det konkret vurderes hvilke konsekvenser dette har for entreprenøren, og hvordan dette skal håndteres overfor byggherre. Har du behov for bistand for spørsmål relatert til koronasituasjonen, eller lurer på hvordan du skal håndtere konsekvensene av koronasituasjonen, ta kontakt med Fredrik Frøshaug eller Marie Agerup Kildahl.