Ny rapport om konkurranse på like vilkår

En arbeidsgruppe kom 23. januar med forslag til tiltak for å forbedre konkurranseforholdene mellom det offentlige og private. Det er dissens om flere av forslagene og regjeringen har nå sendt rapporten på høring.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har mottatt klager fra private som mener at offentlige aktører konkurrer på fordelaktige vilkår, og har foreløpig konkludert med at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet utgjør ulovlig statsstøtte. 

Eksempler på konkurranseflater er kulturaktiviteter og idrettsanlegg, utleie av lokaler, kurs og opplæringsaktiviteter og velferdstjenester som også ytes av private.

Regjeringen nedsatte i 2016 et utvalg som skulle vurdere om Norge må foreta lovendringer som følge av ESAs konklusjon, og om det bør innføres tiltak utover dette.

Utvalget foreslår å innføre skatteplikt og lovfeste et krav om regnskapsmessig skille mellom ikke- økonomisk og økonomisk aktivitet. Utskilling av den økonomiske aktiviteten i et eget selskap er etter utvalgets oppfatning ikke påkrevet for å oppfylle statsstøttereglene, men utvalget peker på at det kan være et hensiktsmessig tiltak.

Det mest vidtgående forslaget er at Konkurransetilsynet skal få kompetanse til å føre tilsyn med det offentliges økonomiske aktivitet. Dersom tilsynet mener at det offentlige ikke driver sin økonomiske aktivitet på markedsmessige prinsipper (i henhold til markedsaktørprinsippet), skal tilsynet kunne pålegge utskilling eller omorganisering av den økonomiske virksomheten. Videre skal tilsynet kunne pålegge det offentlige å betale eventuell ulovlig støtte til statskassen.

Mindretallet mener at forslagene vil ha vidtrekkende konsekvenser for organiseringen av offentlig sektor, uten tilstrekkelig konsekvensensanalyse. Etter mindretallets oppfatning bør ikke Norge gå lenger i å iverksette tiltak enn det som følger av statsstøttereglene, og mindretallet stiller seg derfor kun unntaksvis bak de foreslåtte tiltakene.

Kvale har betydelig kompetanse innen EØS-reglene om offentlig støtte og offentlig rett, og kan bistå med utforming av innspill til høringsrunden.

 © 2018 KVALE Advokatfirma DA