Bortfall av skattefritaket for utbetalt sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen mellom NHO og LO

Tidligere var det på visse vilkår gitt skattefritak for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i sktl. § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 (sluttvederlag) og nr. 2 (tilleggssluttvederlag).

Den 18. desember 2015 vedtok imidlertid Stortinget å fjerne skattefritaket for utbetalt sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen mellom NHO og LO i sktl. § 5-15 første ledd bokstav a. Bestemmelsen ble opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016. Vedtaket omfatter også sluttvederlag utbetalt etter overenskomster mellom øvrige hovedsammenslutninger og andre ordninger som følger samme rammer som Sluttvederlagsordningen.

Endringen vil medføre at det vil påløpe arbeidsgiveravgift på sluttvederlaget.