Dom i “Harrier-saken” om straffeansvar for medvirkning til ulovlig skraping

Den 27. november 2020 ble tidligere eier av skipet “Harrier” dømt til seks måneders fengsel for medvirkning til forsøk på ulovlig skraping. Retten fant at tiltaltes klargjøring av skipet for avreise til Pakistan kvalifiserte som medvirkning til brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften. Det er første gang noen er dømt for medvirkning til forsøk på ulovlig skraping etter avfallsforskriften.

Innledning

Lasteskipet “Harrier” (tidligere “Tide Carrier”) ble godt kjent i norske medier da skipet fikk motorhavari utenfor Jæren 22. februar 2017. Etter en dramatisk redningsaksjon ble skipet slept til Gismarvik havn. Rederiet hevdet at skipet var på vei Dubai for ombygging, og deretter til Afrika for et certeparti. Etter kort tid ble det imidlertid avdekket at skipet egentlig var på vei til Gadani i Pakistan for vraking på en strand, såkalt “beaching”.  Dit kom det aldri.

Kort om reglene

Feil behandling av avfall kan ha store konsekvenser for mennesker og miljø. Det er derfor utviklet et internasjonalt regelverk basert på Baselkonvensjonen om farlig avfall. Et av formålene er nettopp å hindre at avfall ender opp i utviklingsland, som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet eller arbeidsmiljøet til de som utfører arbeidet. I norsk rett er reglene inkorporert i forurensningsloven og avfallsforskriften.

Etter forurl. §§ 31 og 32 og avfallsforskriften § 13-1 er det ulovlig å utføre avfall til gjenvinning i en stat som ikke er medlem av OECD, uten samtykke fra Miljødirektoratet. Etter forurl. § 79 tredje ledd, straffes overtredelser med inntil 2 års fengsel.

Nærmere om faktum

Tiltalte var eneeier av rederiet som eide skipet. Det var anskaffet i 2007 og var blitt liggende i opplag i Høylandsbygd. I 2015 ble skipet solgt til det Singapore-baserte selskapet Wirana. Selskapet spesialiserer seg på oppkjøp av skip til resirkulering/vraking. Det var Wirana som stod for den planlagte reisen fra Høylandsbygd til Pakistan.

Tiltalte bidro imidlertid til reaktivering av skipet fra opplag. Blant annet var han mellommann overfor leverandører av olje, drivstoff, deler og en dykker som reparerte en flenge i skroget. I tillegg sørget han for at en taubåt ga bistand under sjøprøven før avreise.

Den 5. juli 2019 ble Wirana ilagt et forelegg på kr 7 millioner for forsøk på ulovlig utførsel. Forelegget ble vedtatt. Senere ble det tatt ut tiltale mot den tidligere eieren for medvirkning til forsøk på ulovlig utførsel.

Avgjørelsen

Retten var ikke i tvil om at Wirana forsøkte å utføre skipet fra Norge for skraping i Pakistan uten godkjenning fra Miljødirektoratet. Retten fant videre at tiltalte faktisk  medvirket til utførselen, og at det må ha vært overveiende sannsynlig for han at skraping skulle skje i et land utenfor OECD. Tiltalte ble derfor dømt til seks måneders fengsel. Tiltaltes selskap ble også dømt til inndragning av kr 2 millioner av salgsbeløpet.

Dommen er enda ikke rettskraftig, og kan ankes. Sett i lys av at dette er første avgjørelse av sitt slag, vil en anke ikke være overraskende.

Våre kommentarer

Det er første gang noen er dømt for medvirkning til forsøk på ulovlig skraping etter avfallsforskriften. Dersom avgjørelsen opprettholdes, er det nærliggende å tro at vi vil få flere liknende avgjørelser i fremtiden. Det blir særlig interessant å se om mer indirekte involverte parter som finansinstitusjoner, meglere, advokater og klasseselskaper også kan være eksponert for straffeansvar på dette grunnlaget. Etter vårt syn fremstår dette nærliggende.

I den forbindelse er det verdt å notere at Økokrim også hadde siktet Wiranas forsikringsagent og en teknisk konsulent i saken, men at siktelsene senere ble frafalt. Bakgrunnen var at forsikringsagenten hadde skaffet tilveie forsikringsbeviset for reisen til Pakistan, med tittelen “Break-Up Voyage”. Den tekniske konsulenten hadde godkjent skipet for sjøreisen. Det var ikke tatt ut siktelser mot skipsmeglerne eller advokaten som bistod med salget til Wirana. Avgjørelsen klargjør sånn sett ikke om advokater, rådgivere, forsikringsagenter, meglere, konsulenter eller klasseselskaper er eksponert for straff for medvirkning til brudd på avfallsforskriften.