Seier for Kvale i styreansvarssak

Kvale v/ Per Conradi Andersen bistår et av de tidligere styremedlemmene i det konkursrammede Thule Drilling ASA i forbindelse med søksmålet Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann) har reist mot styremedlemmene på vegne av en rekke obligasjonseiere. Saken gikk over fem uker i Oslo tingrett der saksøker anførte at styremedlemmene og daglig leder i Thule Drilling hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt da de samtykket til salg av virksomhetens eiendeler. Som følge av dette fremmet Nordic Trustee et krav på ca 90 MUSD mot de tidligere styremedlemmene og daglig leder i selskapet.  

Fredag den 11. mars 2016 avsa Oslo tingrett dom i saken. Kvales klient ble frifunnet fullt ut. Saken fikk en prinsipiell avklaring i Høyesterett sommeren 2014 da det ble akseptert at Nordic Trustee kunne opptre på vegne av obligasjonseierne. Tingrettens avgjørelse er basert på en konkret vurdering av de saksøktes handlinger holdt opp mot de forpliktelsene selskapet hadde overfor obligasjonseierne.  To av de øvrige saksøkte er dømt til å betale ca MUSD 14.