Nyhetsbrev 4/2017 – Arbeidsrett

Nyhetsbrev 4/2017
Arbeidsrett

1. Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Den 29. juni 2017 sendte Arbeids- og sosialdepartementet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak på høring. Frist for å sende inn høringssvar er satt til 29. september 2017.

Bakgrunnen for Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer er begrunnet i uklarheter knyttet til ansettelsesavtaler i bemanningsbransjen, samt omfanget i bruken av innleid arbeidskraft og de negative konsekvensene av dette. Forslaget til endringer kan kort oppsummeres slik;

  • En definisjon om hva fast ansettelse innebærer i arbeidsmiljøloven
  • En ny hjemmel for adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak
  • En skisse til forslag om kvote for antall innleide i den enkelte innleievirksomhet rettet mot visse bransjer

1.1 Fast ansettelse

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast/tidsubestemt. Det er unntaksvis adgang til å inngå midlertidige arbeidsavtaler dersom bestemte vilkår foreligger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9.

Hovedregelen gjelder for alle typer virksomhet som omfattes av loven. Har arbeidsgiver et varig behov for arbeidskraft, har arbeidstakeren etter loven krav på fast ansettelse fra første dag, og en ansettelse som er ubegrenset i tid. Loven inneholder ingen legaldefinisjon av fast ansettelse. Begrepets rettslige utgangspunkt og innhold fremkommer således ved en fortolkning av loven.

I de senere årene er det utviklet en praksis hvor ansettelser omtales som faste, uten at ansettelsesforholdet nødvendigvis har det innholdet som man tradisjonelt forbinder med faste ansettelser, for eksempel “fast ansettelse uten garantilønn”. Arbeids- og sosialdepartementet er av den oppfatning at det er særlig denne avtaleformen som har skapt debatt, og etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering bør begrepet “fast ansettelse” presiseres/defineres nærmere i arbeidsmiljøloven, med utgangspunkt i hvordan begrepet er tolket i rettspraksis.

1.2 Forslag om ny adgang til midlertidig ansettelse for bemanningsforetak

Som nevnt over er hovedregelen i norsk rett at arbeidstaker skal ansettes fast. Det er likevel adgang til å inngå midlertidige arbeidsavtaler dersom bestemte vilkår foreligger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9.

Etter Arbeids- og sosialdepartementet vurdering er det særlig to grunnlag for midlertidig ansettelse etter gjeldende rett som har praktisk betydning for bemanningsforetakene. Det gjelder for det første midlertidig ansettelse som følge av at arbeidet er av “midlertidig karakter” jf. § 14-9 første ledd bokstav a). For det andre kan også bemanningsforetak på lik linje med andre virksomheter ansette midlertidig etter generell hjemmel i § 14-9 første ledd bokstav f).

Når det gjelder bemanningsforetakenes adgang til å ansette midlertidig for å fylle vikariater, jf. § 14-9 første ledd bokstav b), forutsetter det etter dagens regulering at det gjelder arbeid for en annen eller andre som er ansatt i bemanningsforetaket. Det vil si at denne hjemmelen ikke kan benyttes i bemanningsforetaket når det (kun) er innleiebedriften som har behov for vikar for en av sine ansatte.

Arbeids- og sosialdepartementet mener at bemanningsforetakene har behov for en enklere og mer forutsigbar ansettelsesform for arbeidstakere som skal fylle vikariater, og foreslår på denne bakgrunn en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak for arbeidstakere som skal fylle vikariater i innleiebedriften. Forslaget baseres på at det er tale om oppdrag for å fylle reelle vikariater, det vil si arbeid i stedet for en annen, jf. § 14-9 første ledd bokstav b), i innleievirksomheten.

Formålet med adgangen vil være å sikre bemanningsbyråene ekstra fleksibilitet på grunn av uforutsigbar oppdragsmengde til enhver tid når det gjelder utleie for å tre inn i vikariater. Forslaget vil til en viss grad sikre en videreføring av den fleksibiliteten i bemanningsforetakene som kontraktsformen “fast ansettelse uten garantilønn” tidligere fylte.

Etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering foreligger det ikke samme behov for fleksibilitet og enkel administrering i bemanningsforetakene når det gjelder utleie til innleievirksomheter hvor innleien har sitt grunnlag i avtale med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd. Arbeids- og sosialdepartementets ønsker heller ikke å foreslå at den nye hjemmelen for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak skal gjelde når innleiebedriften har sitt innleiebehov hjemlet i § 14-9 første ledd bokstav a), c), d), og e).

1.3 Innleie

Arbeidsmiljøloven skiller mellom innleie fra virksomhet som har til formål å drive med utleie, såkalte bemanningsbyrå (arbeidsmiljøloven § 14-12), og virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie (arbeidsmiljøloven § 14-13). Begge bestemmelsene inneholder selvstendige vilkår som må være oppfylt for at innleien skal falle inn under den enkelte bestemmelsens virkeområde.

For å kunne leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak i dag, må vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 første eller andre ledd være oppfylt i innleievirksomheten. Etter Arbeids- og sosialdepartementets syn kan det være behov for å innføre ytterligere begrensninger på innleieadgangen, for å begrense en uheldig utvikling som man ser på enkelte områder i dag.

Arbeids- og sosialdepartementets ønsker innspill fra høringsinstansene om hva de mener om å innføre en kvotebegrensning, herunder innspill på en løsning hvor det settes et tak på hvor stor andel innleide som er tillatt i en virksomhet. Formålet med en slik regel vil være å begrense innleiebruken, og gjennom dette støtte opp om faste og direkte ansettelser, forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår og fortsatt god kompetanseutvikling og rekruttering av unge til bransjen(e). Arbeids- og sosialdepartementet ber også om innspill knyttet til avgrensningen av den enkelte bransje.

2. Øvrig

2.1 Nye regler om varsling

Nye regler om varsling trådte i kraft den 1. juli 2017. De nye bestemmelsene oppstiller en plikt for virksomheten til å utarbeide rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere, og uansett dersom forholdene tilsier det. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og skal minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåte for varsling,
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Anvendelsesområdet for bestemmelsen utvides til å gjelde også for innleid arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Dette innebærer at innleid arbeidstaker skal likestilles med innleievirksomhetens egne arbeidstakere når det gjelder retten til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Med innleid arbeidstaker menes i denne sammenheng innleie av arbeidstaker med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma fungerer som varslingssekretariat for flere bedrifter. Ved å benytte Kvale Advokatfirma som varslingssekretariat er man sikret profesjonell, objektiv og uavhengig håndtering av varslinger i tråd med arbeidsmiljøloven. Kvales arbeidsrettsavdeling tilbyr opprettelse av varslingsrutiner eller en gjennomgang og endring av varslingsrutiner for en fast pris på 12.500 kr.

2.2 Kvales arbeidsrettsgruppe er foredragsholdere på den årlige skiftkonferansen

Kvales arbeidsrettsgruppe er foredragsholder på den store Skiftkonferansen. Tema for foredraget er “Oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer”. Les mer om skiftkonferansen på: http://skiftkonferansen.no/.

 

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med leder for arbeidsrettsavdelingen, advokat Nicolay Skarning, advokat Jan-Erik Sverre eller advokat Catriona Elisabeth McIntyre i Kvale Advokatfirma DA for mer informasjon. Vårt sentralbord har telefonnummer 22 47 97 00.

Les også:

*********************************************************************************************************

 © 2017 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.