Høyesterett skal vurdere om arbeidsreiser er arbeidstid

Høyesterett besluttet 20. juni å tillate behandling av spørsmålet om arbeidsreiser skal anses som arbeidstid.

Saken gjelder en polititjenestemann som i forbindelse med overtidsarbeid fortok arbeidsreiser til og fra oppdragsstedet. Disse arbeidsreisene valgte arbeidsgiver i etterkant å klassifisere som arbeidsfri og ikke arbeidstid. Dette fikk betydning både for hans rett til vern av fritiden og hans rett til godtgjøring etter tariffavtalen.

Spørsmålet i saken er knyttet til forståelsen av arbeidsmiljølovens definisjon av arbeidstid og hviletid. Saken har derfor betydning langt utenfor sakens parter og det konkrete saksforholdet. Når Høyesterett nå har tillatt anken fremmet, innebærer det at forholdene ligger til rette for en avklaring av forholdet mellom EU-retten og de norske arbeidstidsreglene som har vært i gradvis utvikling i favør av et styrket arbeidervern. Dommen vil derfor kunne nyansere og klargjøre Høyesteretts syn i den såkalte Kårstø-saken fra 2001 (Rt-2001-418).

Advokat Merete Furesund i Kvale Advokatfirma representerer ankende part og partshjelper Politiets Fellesforbund i søksmålet mot staten.