Dom i sak mellom Telenor, TDC og staten

Oslo tingrett har avsagt dom i saken mellom Telenor, TDC og staten. Kvale ved Per Conradi Andersen og Jens Christian Gjesti representerte TDC og fikk fullt medhold.

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak der Samferdselsdepartementet pålegger Telenor å tilbakebetale en overpris som følge av Telenors ulovlige prisdiskriminering mellom tilbydere. Dommen har en grundig gjennomgang av kravene til ikke-diskriminering, Telenors plikt til etterlevelse av reglene, forvaltningens adgang til å vurdere diskriminering i den konkrete saken, prinsippene knyttet til beregning av størrelsen på den uberettigede overprisen, samt hjemmelen for å pålegge Telenor tilbakebetaling

Les hele dommen her.