Høyesterett ser på beskyttelse av pensjonsrettigheter

Nyhetsbrev 4/2019 – Arbeidsrett

Beskyttelse av opparbeidet pensjon mot gamle motkrav opp i Høyesterett 13. og 14. august 2019 med Kvale Advokatfirma som prosessfullmektig

En prinsipiell sak om hvorvidt det kan motregnes i pensjon for gamle krav fra pensjonskassen mot pensjonisten, selv om disse motkravene er foreldet, kommer opp for Høyesterett den 13. og 14. august 2019. Kvale ved advokat (H) Nicolay Skarning representerer Utdanningsforbundet.

Større saker settes i team, og med seg har Skarning et fagteam bestående av advokatene Jan-Erik Sverre (H), Tonje Liavaag og Anette Plassen (flm.) fra Kvales arbeidsrettsavdeling, i samarbeid med Utdanningsforbundets seksjon for juridiske spørsmål. Advokat Nikolai Skjerdal representerer parten i saken, og motparten, Statens pensjonskasse, er representert ved Regjeringsadvokaten.

Det er fortjenestefullt av Utdanningsforbundet å engasjere seg i saken, som berører medlemmene i andre liknende saker. Dersom pensjonskassen skal kunne trekke i fremtidig pensjon for gamle og foreldede tilbakebetalingskrav etter feilutbetalinger, vil dette medføre usikkerhet rundt pensjonistenes opparbeidede rettigheter. Det fremstår som lite rimelig uttaler advokat (H) Nicolay Skarning i Kvales arbeidsrettsavdeling.

Nærmere om saken

A hadde bl.a. hatt deltidsstilling som høyskolelektor, og var med dette medlem av Statens pensjonskasse gjennom mange år. Han fikk helseproblemer og ble 50 % uføretrygdet i 2007, med tilståelse av uførepensjon. Statens pensjonskasse regnet imidlertid uførepensjonen feil, slik at han over mange år mottok for mye i uførepensjon. Da dette ble oppdaget, var imidlertid tilbakebetalingskravene (motkravet) mange år gamle og foreldet. Det er tale om tilbakebetalingskrav fra 2007 til 2013. A gikk av med pensjon i 2016, og avkortning i pensjonen kom som en uventet og negativ overraskelse for ham.

Foreldelsesloven har i § 26 b) imidlertid en mulighet for å kunne motregne med foreldede krav dersom de springer ut av samme rettsforhold og hovedkravet, dvs. alderspensjonen, kan sies å ha oppstått før tilbakebetalingskravet (motkravet). Statens pensjonskasse mener krav på alderspensjon har oppstått før tilbakebetalingskravet og at det kan motregnes, mens Utdanningsforbundet mener kravet på pensjon først har oppstått ved uttak i 2016, og at det derfor ikke er adgang til motregning.

Statens pensjonskasse krevde at for mye utbetalt uførepensjon mange år tilbake i tid skulle tilbakebetales i sin helhet, ved å gjøre fradrag i høyskolelektorens pensjon. Han motsatte seg dette, og fikk medhold i Trygderetten om at Statens pensjonskasse ikke kunne røre pensjonen hans. Imidlertid gikk saken til Gulating lagmannsrett, som fant at Statens pensjonskasse kunne motregne med gamle og foreldede krav. Saken ble anket til Høyesterett, og slapp inn til behandling fordi den både er prinsipiell og har betydning for manges pensjonsrettigheter. Saken gjennomføres i Høyesteretts annen avdeling 13. og 14. august kl.09.00 – 14.30.

Nye varslingsregler fra 01.01.2020

Stortinget vedtok en rekke endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A med virkning fra 01.01.2020. Vi kommer tilbake til disse reglene nærmere iverksettelsestidspunkt, men de innbefatter bl.a. større aktivitetsplikt, undersøkelsesplikt og omsorgsplikt for arbeidsgiverne. Les mer på stortinget.no

Dessuten har Stortinget vedtatt at saker om seksuell trakassering som et alternativ, kan behandles av Diskrimineringsnemnda istedenfor at det må tas ut stevning ved domstolene. Således vil disse sakene bli lettere å forfølge. Les mer på stortinget.no

Kvale arbeider som varslingssekretariat for flere bedrifter, og bidrar både med å utarbeide gode varslingsregler i samarbeid med de tillitsvalgte, samt å undersøke varsler som måtte komme.

Advokatbistand i utlandet med hjelp fra Kvale – bare kontakt oss

Trenger dere advokat i utlandet?

Kvale samarbeider med over 120 ledende advokatfirmaer i hele verden, og møter disse jevnlig for grenseoverskridende spørsmål, felles kurs osv. Send gjerne en henvendelse til ns@kvale.no eller apl@kvale.no, så videresender vi til vår kontaktperson lokalt, som dere forholder dere til direkte og med lokale betingelser, priser osv. Formidlingstjenesten er kostnadsfri.

Kvale holder kurs om inngåelse og opphør av tariffavtaler 28.08. kl. 09.00 – 11.30

Landsdekkende og bedriftsinterne tariffavtaler er viktige mange steder, og vi tar de grunnleggende temaer her; inngåelse, tolkning, oppsigelse, fallgruver. Se nærmere: Inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler på en praktisk måte

Kvale tar opp nye partnere

Gry Bratvold og Carl Christian Marthinussen er tatt opp som partnere i Kvale. – Vi har en ambisjon om å rekruttere flere unge og lovende partnere til Kvale, og vi er stolte av at Gry og Carl Christian satser på en karriere hos oss, sier managing partner Øystein Løken. Gry vil være med på å befeste vår ledende posisjon innen olje, gass og leverandørindustri. Hun kommer til oss fra stilling som partner i et annet firma og har blant annet erfaring som advokat i BW Offshore. Carl Christian er rekruttert fra egne rekker og styrker vår transaksjonsgruppe. – Våre beste talenter skal se at det er muligheter hos oss, fortsetter Løken.

Kvale er firmaet du benytter når du ønsker den beste faglige kompetansen til å minimere risiko, løse problemer, utnytte forretningsmuligheter og posisjonere deg for fremtiden. Våre mest erfarne medarbeidere følger kundene og oppdragene tett. Vi tror på å bygge langsiktige og bærekraftige relasjoner gjennom tett samarbeid med våre klienter.

Kvale har 35 partnere.  Kvinneandelen er over 20% og vi har som mål å øke denne videre. Våre partnere deler virksomhetens økonomiske resultat likt. Slik sikrer vi at oppdragene løses av den medarbeider som har best kompetanse.

Oil Regualtion 2019

Partner Yngve Bustnesli i Kvales olje og gassavdeling har skrevet en artikkel om norsk oljelovgivning i den internasjonale publikasjonen “LEXOLOGY – Getting the Deal Through“, som inneholder en samling av artikler om temaet fra totalt 24 land. Artikkelen kan leses her.

Publisert med tillatelse fra Law Business Research Ltd. Artikkelen ble publisert i LEXOLOGY – Getting the Deal Through: Oil Regulation 2019, (juni 2019; medvirkende forfatter: Bob Palmer) for mer informasjon besøk nettstedet www.gettingthedealthrough.com.

Vi søker nye advokatfullmektiger

For at Kvale skal kunne utvikle seg og fortsette den sterke veksten, er vi avhengig av dine innspill, din kompetanse og dine ferdigheter. Sammen med oss vil du kunne utvikle deg både karrieremessig og personlig.

Vår styrke ligger i menneskene og da trenger vi deg som er forretningsorientert, faglig sterk og god på å bygge relasjoner.

Vi ønsker nå å styrke våre team innen flere fagområder, og søker derfor vi dyktige, engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger med interesse av fordype seg innenfor et eller flere av områdene under. Vi oppfordrer både nyutdannede og fullmektiger med erfaring til å søke.

Fagområder:

Vi ser etter deg som:

Vi kan tilby:

SØK HER

Kvale Advokatfirma tilbyr spesialisert juridisk rådgiving innen alle sentrale forretningsjuridiske fagområder. Vi er i dag over 100 medarbeidere ved vårt kontor i Oslo. Vi bistår internasjonale og nasjonale selskaper, offentlige myndigheter og privatpersoner. Kvale er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste saker, og vi er høyt rangert av flere nasjonale og internasjonale byråer.

Kvales visjon er å levere på høyeste nivå, noe som krever lagspill og samarbeid både internt og eksternt. Vi vil være ledende, og vi skal tilby unik og praktisk innrettet kompetanse. Vi skal bidra til at våre kunder når sine høye ambisjoner. Vi fokuserer på at vi forbedrer oss og oppnår fremgang gjennom samarbeid.

Tariffavtaler, endringsoppsigelse og skjerpelser av innleiereglene

Nyhetsbrev 3/2019 – Arbeidsrett

 

  1. Inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler på en praktisk måte og seminar 28.8. kl. 09:00-11:30

Tariffavtaler spiller en viktig rolle ved mange arbeidsplasser, og Kvale arbeider mye med både inngåelse og oppsigelse av slike avtaler, herunder hvilke analyser bør gjøres og hvor ligger fallgruvene. De har mer inngripende og langtrekkende virkninger enn mange er klar over, og faller ikke bort av seg selv. Samtidig spiller de en sentral rolle ved både permitteringer og nedbemanninger, noe Kvale gjennomgår i sin bok om nedbemanninger, les mer her. I artikkel om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, gjennomgår Kvale nærmere hva både bedriftene og fagforeningene bør passe på, for å få tariffavtalene så treffsikre som mulig, les mer om dette her. Etter to fullbookede frokostseminarer om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler holder Kvales arbeidsrettsavdeling nytt frokostseminar om tariffavtaler med to bøker inkludert: onsdag 28.8. kl. 09:00-11:30 (seminarpris inkl. bøker, materiale, servering og evt. diplom: 1850 kr, påmelding her)

  1. En videre adgang til endringsoppsigelser enn før etter ny dom i Høyesterett om Hurtigruten?

Endringsoppsigelser innebærer at arbeidstaker får oppsigelse i kombinasjon med tilbud, eventuelt pålegg, om å gå over i annen stilling i bedriften. Dette kan være aktuelt både ved nedbemanninger, høyt sykefravær eller når arbeidstaker ikke fyller stillingen sin på en tilfredsstillende måte. Kvale har gjennomgått grunnlaget for, og saksbehandlingen ved endringsoppsigelser i kapittel 9 i sin bok om Permittering, Nedbemanning og Sluttpakker. Gjennomgangen baserer seg på mange års arbeid med temaet, og man antar at adgangen til endringsoppsigelser er noe videre enn adgangen til andre oppsigelser, uten at dette kan anses helt avklart.

  1. Innskjerpelse av kontrollene med innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetakene

Innleie fra bemanningsforetak (vikarbyråene) har vært på den politiske agenda de siste årene, med skjerpelser av lovgivningen, likebehandlingsregler fra EU mv. Kvale har lenge arbeidet med disse problemstillingene, og gitt ut bok om temaet, les mer her. Nå er det kommet forslag til skjerpelser i kontrollen med innleie fra bemanningsforetak, med høringsfrist til Arbeidsdepartementet 15.9.19., les nærmere her. Alle kan innlevere høringssvar og Kvale kan bistå med dette. Kontakt oss på tlf. 22 47 97 00.

  1. Bøker og åpne fagartikler for bedrifter og foreninger

Kvale holder en rekke foredrag om aktuelle arbeidsrettslige temaer og har en av Norges største arbeidsrettsavdelinger. Det kommer ny bok om sykefravær som oppsigelsesgrunn til høsten, se nærmere her. Dessuten har et annet aktuelt tema fått mye oppmerksomhet: “Når kan arbeidsgiver unnta arbeidstakere fra overtidsbetaling i ledende eller særlig uavhengig stilling?”. Det spørsmålet er utredet her. Ellers har Kvales arbeidsrettsavdeling lagt ut en rekke frie fagartikler om arbeidsrett beregnet på både bedrifter, fagforeninger og enkeltpersoner her.

 

God sommer fra arbeidsrettsavdelingen i Kvale!

Kvale listed as top patent firm

Kvale has again been listed as a top patent firm by the IAM 1000 annual patent guide. Three of our patent experts are recognized as top individual patent professionals in this year’s edition; Anne Marie Sejersted, Ingvild Hanssen-Bauer and Marie Vaale-Hallberg.

“The firm has become a destination of choice for major pharmaceutical companies in need of general patent advice but also representation in crucial pieces of litigation”

“Hanssen-Bauer is “a brilliant and sympathetic litigator who digs deep into technical issues while presenting them lucidly in court””.

“Marie Vaale-Hallberg is another essential name for the contact book. She stands out for her blend of IP, marketing and regulatory law expertise”.

IAM Patent identifies the top 1000 IP practitioners globally.

Read the full review here.

Kvale med artikkel i nordisk immaterialrettstidsskrift

Perioden 2016 – 2018 var på immaterialrettsområdet preget av mye aktivitet i Norge, både på lovgivningssiden og i domstolene. Kvales IP/TMT-team har tatt et tilbakeblikk og skrevet artikkelen “Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2016 – 2018”. Artikkelen ble publisert i første utgave av det nordiske immaterialrettstidsskriftet NIR for 2019. Artikkelen er tilgjengelig for abonnenter av tidsskriftet her.

Vi søker Markedskoordinator

Brenner du for markedsføring?

Advokatbransjen er i stor endring og vi er intet unntak. Vi søker etter en dyktig markedskoordinator som kan styrke vårt markedsføringsarbeid på denne reisen. Hos oss får du ansvaret for å gjøre oss synlige i både digitale og ikke-digitale kanaler samt videreutvikle Kvales merkevare. Vi er på jakt etter deg som brenner for kommunikasjon og innholdsmarkedsføring, som kan identifisere markedsmuligheter og som trigges av tanken på å være med å modernisere en tradisjonell kunnskapsbedrift.

Vi søker deg som har en mastergrad, og gjerne 1-3 års erfaring fra konsulent- eller kommunikasjonsbransjen. Du bør også ha jobbet med digital kommunikasjon og markedsføring. Prosjekterfaring innen markedsføring er en fordel.

Arbeidsoppgaver:

Vi tilbyr:

Søk her

Legal 500 2019 – Kvales rangeringer

Legal 500 vurderes av mange som det ledende globale rangeringsbyrået for juridiske tjenester og også for å ha den mest presise undersøkelsesmetodikken. Resultatene i Legal 500 fremkommer ved hjelp av intervjuer og undersøkelser blant klienter og advokatbrukere og andre advokater. Dette suppleres med en gjennomgang av virksomheten og utviklingen i det enkelte advokatfirmaet det siste året.

Til tross for sterke resultater tidligere, oppnår Kvale markant fremgang i rangeringen for 2019. Vi rangeres innen 12 fagområder og våre advokater sanker til sammen hele 43 individuelle rangeringer.

Tre partnere anerkjennes som ledende i advokatbransjen – “Leading Lawyers” og en som “Next Generation Lawyer”:

Kvale anbefales innen fagområdene:

I denne rangeringen er endringene fra år til år fåtallige og vanskelige å oppnå. Konkurransen er hard. Likevel dundrer vi frem på bred front. Dette er en stor fjær i hatten til våre advokater.

– Øystein Løken – Managing Partner

Nedbemanning og ansiennitet etter Skanskadommen av 28.02.19

1. Innledning og bedriftsinterne seminarer

Etter avgjørelsen i Høyesterett i Skanska-saken, har det kommet avklaringer av hva som ligger i ansiennitetsprinsippet. Høyesterett slo fast at ansiennitetsprinsippet ikke er en hovedregel, men et utgangspunkt. Dette betyr at ansiennitet alltid må tas med i vurderingen ved utvelgelse til oppsigelse for tariffbundne bedrifter (med ansiennitetsklausul), men det foreligger ikke en generell terskel for når ansiennitetsprinsippet kan fravikes. Dommen gjør det lettere å bruke andre kriterier, for eksempel kompetanse. Høyesterett kom også med avklaringer om krav til saksbehandling, som det er viktig å merke seg for virksomheter som skal nedbemanne. Kvale kjører nå bedriftsinterne seminarer om dette temaet, samt om hvordan en nedbemanning skal legges opp. Kontakt Nicolay Skarning eller Jan-Erik Sverre om dette på tlf. 22479700, eller e-post ns@kvale.no / jes@kvale.no. Kvale har dessuten kommet med ny bok om nedbemanninger i 2019.

2. Ansiennitet og Hovedavtalen

Ansiennitet kommer av det franske ordet anciennité, som betyr “gammel/over langt tidsrom”. Et annet ord på norsk er tjenestetid. Det er ingen lovregler som beskriver hvordan ansiennitet skal beregnes, men den regnes normalt fra ansettelsen, og det gjøres som regel ikke fradrag for sykefravær, ferier, foreldrepermisjoner og lignende.

I Hovedavtalen LO-NHO § 8-2, er ansiennitetsprinsippet formulert slik:

“Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn.”

Ansiennitetsprinsippet tar utgangspunkt i “først inn, sist ut”, slik at ansettelsestidens lengde gir en ansiennitetsrekkefølge. I Skanska-saken anførte de oppsagte at det normalt kreves en klar forskjell i dyktighet og erfaring eller andre tungtveiende grunner, for å fravike ansiennitetsrekkefølgen. LO fulgte opp med å anføre at ansiennitetsprinsippet er både en hovedregel og et utgangspunkt. Dette fikk de ikke medhold i.

3. Arbeidsmiljøloven § 15-7

Arbeidsmiljøloven § 15-7 angir saklighetskravet ved oppsigelser:

“Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.”

Ved en nedbemanning er eventuelle oppsigelser begrunnet i virksomhetens forhold. Krav til saklighet gjelder alle trinn av nedbemanningen. Dersom det vil være snakk om å si opp minst 10 arbeidstakere, er dette definert som en masseoppsigelse. Arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelse, må så tidlig som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte med sikte på å komme fram til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2. Det følger også av bestemmelsen en hel rekke med informasjon som skal gis til tillitsvalgte og NAV. Det må også avklares i hvilken del av bedriften nedbemanningen skal tas ut, og hvilke arbeidstakere som skal vurderes for en mulig oppsigelse. Dette er kalt “utvalgskretsen”, og utgangspunktet er at det er i hele bedriften. Det følger imidlertid av rettspraksis at dette utgangspunktet kan fravikes på saklig grunnlag etter en konkret vurdering. Momenter som kan tale for en innsnevret utvalgskrets kan være:

Når det gjelder tidligere praksis, ble det i Arbeidsrettens dom i saken om utvalgskrets i NRK, AR-2018-18, lagt vekt på praksis for utvalgskrets ved tidligere omstillingsavtaler, selv om disse ikke hadde ført til oppsigelser.

Så gjelder det valg av kriterier for å vurdere mellom ansatte i utvalgskretsen. For tariffbundne bedrifter med ansiennitetsklausul, må ansiennitet være en av kriteriene. Andre saklige kriterier kan være for eksempel kompetanse, faglig dyktighet og kvalifikasjoner. I Bravida-saken, LG-2018-7314, hadde bedriften brukt kriteriene “formalkompetanse, spesialkompetanse og særlig anvendelighet”. Lagmannsretten uttalte at de alle var saklige hensyn. I tillegg skal det alltid vurderes hvilke sosiale og andre hensyn som knytter seg til den enkelte arbeidstaker før oppsigelse finner sted.

4. Skanska-dommen

Vi ser nærmere på hva Høyesterett sa i Skanska-dommen fra 2019.

Ansiennitet vil alltid være et saklig kriterium å vurdere, men bedriftens behov er ikke alltid sammenfallende med at de som har jobbet der lengst også skal være igjen etter nedbemanningen. Høyesterett fastslår i avsnitt 32 i Skanska-saken:

“Men samtidig er det klart at arbeidsgiveren også kan basere utvelgelsen på andre kriterier, typisk kvalifikasjoner, faglig dyktighet og kompetanse. Bruk av slike kriterier kan bidra til virksomhetens overlevelse, eller i det minste til å styrke dens framtidsutsikter.”

I avsnitt 45 sier Høyesterett om tariffbundne bedrifter med ansiennitetsklausul:

“Det følger av § 8-2 første ledd at det er arbeidsgivers fraskrivelse av ansiennitetsprinsippet som krever saklig grunn. Ansiennitetsprinsippet er gitt en særstilling som det ikke er gitt i § 15-7. Etter Hovedavtalen § 8-2 er ansiennitetsprinsippet “utgangspunktet”, slik det uttrykkes i forlikets første setning. Vurderingen må med andre ord begynne der.”

Dette betyr at tariffbundne bedrifter med ansiennitetsklausul må ha oversikt over ansienniteten, og at denne vurderes opp mot eventuelle andre kriterier. Det har betydning om man har oppnådd enighet med de tillitsvalgte om valg av kriterier. Høyesterett uttrykker i Skanska-saken at “enigheten vil være et tungtveiende moment ved selve saklighetsvurderingen”, avsnitt 66. Dette er uttrykt i flere dommer, blant annet i Posten II, HR-2017-561-A, hvor det er uttrykt slik:

“Utgangspunktet etter dette er klart: Avtaler mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte er ikke bindende for saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7, se også Rt-1987-117 (Bergen Diesel), men gjenstand for domstolskontroll. Domstolene må imidlertid vise stor tilbakeholdenhet ved prøvingen. Dette innebærer at avtaler med tillitsmannsapparatet vil måtte veie tungt ved saklighetsvurderingen.”

Om vekten av ansiennitetskriteriet opp mot de andre kriteriene, sier Høyesterett i Skanska-saken at dette beror på en “totalbedømmelse”, og uttaler i avsnitt 61:

“Utvelgelsen vil måtte bero på en totalbedømmelse, hvor vil inngå på den ene siden ansienniteten og ansiennitetsforskjellenes lengde, og på den andre siden styrken i de kriteriene arbeidsgiveren ellers påberoper seg. Vekten av de sistnevnte kriteriene vil kunne variere etter virksomhetens situasjon og behov.”

En avklaring i denne dommen går på vekten av andre saklige kriterier enn ansiennitet, og i avsnitt 84 oppsummeres det slik:

“Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.”

5. Ansiennitetsfravik og dokumentasjon

Kvale arbeider mye med både ansiennitet, andre kriterier og saksbehandling. Saksbehandlingen undervurderes av mange virksomheter i forhold til domstolenes krav. Det gjelder ikke minst ved ansiennitetsfravik.

Ansiennitet er mulig å måle objektivt. Skal arbeidsgiver benytte andre kriterier, må disse dokumenteres. Jo mer skjønnsmessig et kriterium er, jo strengere er kravene til etterprøvbar dokumentasjon. En avtale med de tillitsvalgte om et skjønnsmessig kriterium vil ikke reparere dette om ikke dokumentasjonen er god nok. I Bravida-saken, som Høyesterett viste til i Skanska-dommen, skriver lagmannsretten:

“Hvis de bevis som er ført ikke gir domstolen et tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til om utvelgelsen er basert på et riktig og fyldestgjørende faktisk grunnlag, jf. Rt-1994-1058 (skal være 1984-1058), kan ikke domstolen unnlate prøving under henvisning til en avtale mellom bedriften og tillitsvalgte. I kravet om at en oppsigelse skal være saklig begrunnet, ligger en forpliktelse for arbeidsgiver å rigge seg slik at vurderingene er etterprøvbare. I denne saken er fraværet av individuell dokumentasjon fraværende.”

6. Oppsummering

Oppsummert kan vi si at ansiennitet ikke har større vekt enn andre saklige kriterier, dersom ansiennitetsforskjellene ikke er store, og det foreligger god nok etterprøvbar dokumentasjon. Kontakt Kvale for bedriftsinternt seminar om Skanska-saken, utvelgelseskrieterier og nedbemanningsprosessen, eller om det skulle være andre juridiske spørsmål.

© 2019 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.