Byggherrens ansvar for smittevern på byggeplassen

Smittevern er en sentral del av HMS-arbeidet på arbeidsplasser landet rundt, også på norske bygg- og anleggsplasser. Ved gjennomføringen av byggeprosjekt er det ofte flere aktører, og ansvarsforholdene kan fremstå som uoversiktlige og uklare. Hvilket ansvar har byggherren for å forhindre smitte på byggeplassen?

Byggherrens ansvar for HMS og SHA på byggeplassen

Som arbeidsgiver har byggherren ansvar for at egen virksomhet overholder HMS-reguleringer og at internkontrollforskriften følges. Dette innebærer at byggherren overfor sine egne ansatte må iverksette tiltak for å forhindre smitte.

Byggherreforskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid, og gir nærmere reguleringer for byggherrens ansvar for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på arbeidsplassen. Opptrer byggherren som oppdragsgiver uten at egne ansatte utfører arbeid på byggeplassen, må byggherren etter byggherreforskriften § 11 stille krav til at de utførende virksomhetene som engasjeres driver HMS-arbeid, og at de følger internkontrollforskriften overfor sine ansatte. Utover dette har byggherren i utgangspunktet ikke et direkte HMS-ansvar.

Byggherrens ansvar for SHA og delegeringsadgang

Byggherrens ansvar for SHA og delegeringsadgang er nærmere regulert i byggherreforskriften kapittel 2. Det fremgår av byggherreforskriften § 5 at ansvaret etter forskriften gjelder uavhengig av hvor mange virksomheter som tar del i prosjektet, og at byggherrens koordineringsansvar gjelder tilsvarende.

Det er byggherren som  har hovedansvaret for SHA, hvilket blant annet innebærer at byggherren må utarbeide en SHA-plan ved oppstarten av et prosjekt etter forskriften § 7, og oppdatere denne planen fortløpende om det oppstår endringer av betydning for SHA etter § 8. Koronaviruset er i utgangspunktet en ytre faktor, noe som tradisjonelt omfattes av HMS. Byggherren skal imidlertid blant annet særlig stille krav om “fullt forsvarlige hygieniske forhold” etter forskriften § 9. Hva som er forsvarlige hygieniske forhold har endret seg drastisk med pandemien. Det kan derfor være hensiktsmessig at byggherren oppdaterer SHA-planen slik at denne inneholder tiltak for å forhindre smitte som er tilpasset den enkelte bygge- og anleggsplass, og de ulike delene av prosjektet, for å ivareta arbeidernes sikkerhet på best mulig måte.

Koronasituasjonen har utløst nye utfordringer for alle aktører, og byggherren har som nevnt det overordnede ansvaret for SHA. Dette ansvaret hviler like fullt på byggherren selv om det er delegert til en koordinator og/eller representant etter  henholdsvis byggherreforskriftens § 13 og § 16. Det er derfor viktig at byggherren holder seg løpende oppdatert på hvordan SHA ivaretas på byggeplassen, og at byggherren sørger for at aktørene som handler på hans vegne iverksetter tiltak og fører kontroll på byggeplassen for å forhindre smitte.

For prosjekt som ikke er igangsatt bør det tas hensyn til betydningen av koronaviruset og de nye utfordringene man står overfor helt fra startfasen, herunder hvem som skal bære risikoen for ulike koronarelaterte forhold.

 Konsekvenser av manglende tiltak for å forhindre smitte

Dersom byggherren eller representanten for byggherren med hensikt eller ved uaktsomhet ikke følger byggherreforskriften kan det medføre straff, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 19.  Dette kan blant annet medføre at man blir pålagt gebyr av betydelige størrelse. Det er derfor viktig at hver enkelt byggherre tar stilling til og løpende vurderer risikobildet for å sikre ivaretakelsen av forskriftenes krav.

 Veien videre

Har du som byggherre spørsmål om hvordan utfordringer som følge av koronaviruset bør håndteres fra et rettslig perspektiv eller andre entrepriserettslige spørsmål, ta kontakt med Fredrik Frøshaug eller Marie Agerup Kildahl.