Ny avklaring av byggherrens ansvar for plunder og heft

Eidsivating lagmannsrett avsa 10. desember 2020 ny dom i den mye omtalte “HAB-saken”. Dommen gir nye avklaringer rundt byggherrens ansvar for plunder og heft.

Saken gjaldt sluttoppgjør etter utførelse av vegentreprise på Fv 34 Grime-Vesleelva i Søndre Land kommune mellom byggherre Innlandet fylkeskommune og entreprenør HAB Construction AS.

I sluttoppgjøret fremsatte entreprenøren krav om tilleggsvederlag for ekstrakostnader som følge av “plunder og heft” og forsering på ca. 36 millioner kroner. I juni 2018 tilkjente Eidsivating lagmannsretten entreprenøren ca. 7,5 millioner i tilleggsvederlag. Saken ble deretter behandlet av Høyesterett, som i juni 2019 opphevet lagmannsrettens dom. Høyesteretts avgjørelse anses som en meget prinsipiell og viktig avgjørelse innen bygg- og anleggsbransjen, idet den trekker opp retningslinjer for hvordan tilleggskrav knyttet til plunder og heft og forsering skal håndteres.

Om kravet til årsakssammenheng uttalte førstvoterende i avsnitt 66:

“Årsakssammenhengen må fastlegges i to trinn. Først skal det bevises at det   foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold. Dette omfatter å føre bevis for at det har inntrådt forhold under arbeidet som er byggherrens risiko, hvilke arbeidsoperasjoner disse har påvirket, i hvilke perioder det har skjedd og hvilke konsekvenser i form av redusert produktivitet som dette har medført for entreprenøren. Det det er ført sannsynlighetsbevis for konsekvensene, må det deretter sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom disse og entreprenørens merutgifter.”

Høyesteretts dom innebar at det stilles strengere krav til dokumentasjon av plunder og heft forhold underveis i entrepriseprosjektene enn det som har vært krevd i mange tidligere rettsavgjørelser innenfor dette rettsområdet.

Tydeligere retningslinjer for fremtidige plunder og heft krav

Etter at Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom ble saken sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten var om entreprenøren hadde ført tilstrekkelig bevis for årsakssammenhengen. Det har i bransjen vært knyttet stor spenning til hvordan lagmannsretten ville følge opp Høyesteretts retningslinjer i HR-2019-1225-A.

I forkant av den fornyede behandlingen ble det fra entreprenørens side brukt betydelige ressurser på å forsøke å tallfeste tapet de mener å ha lidt i tråd med kravene som ble stilt i Høyesteretts dom. Entreprenøren reduserte i den anledning sitt tilleggskrav til ca. 30 millioner kroner.

Lagmannsretten kom til at entreprenørens beregninger av kravet fremsto som “grundige og gjennomarbeidede” og trolig vesentlig mer gjennomarbeidet enn det som tidligere har vært krevd i rettspraksis før Høyesteretts retningslinjer i HAB-dommen. Lagmannsretten hadde likevel vesentlige innvendinger til entreprenørens metodikk og beregningsmetode. Lagmannsretten fant særlig bevisverdien av beregningene begrenset som følge av at de ikke i tilstrekkelig grad bygger på og forklares ut fra entreprenørens vurderinger underveis eller andre tidsnære bevis. Resultatet ble full frifinnelse for byggherren.

Dommen gir viktig veiledning om hvordan entreprenøren skal gå frem i krav knyttet til plunder og heft, særlig kravene til dokumentasjon og beregning for slike krav. Lagmannsrettens sentrale punkter kan oppsummeres slik:

 1. Beregningene må være tilstrekkelig forankret i begivenhetsnære bevis med hensyn til hvilke arbeidsoperasjoner som angivelig har fått nedsatt effektivitet og hvordan byggherreforholdene har påvirket disse.Ifølge lagmannsretten er det ikke noe i veien for at krav om tilleggsvederlag for plunder og heft først fremsettes i forbindelse med sluttoppgjøret. Krav om slikt tilleggsvederlag må imidlertid være tilstrekkelig underbygget, og dette bør skje tidsnært i forhold til de byggherreforholdene som det påberopes at skaper effektivitetsforstyrrelser for entreprenøren.
  .
 2. Det er krav om bevis for hvilke konkrete arbeidsoperasjoner som er påvirket av de respektive byggherreforholdene, på hvilken måte det skjedde og hvor på anlegget byggherreforholdet hindret deres produksjon.Det er ifølge lagmannsretten ikke tilstrekkelig å vise generelt til prosesskodene, og kravet om å vise til hvor på anlegget byggherreforholdet hindret produksjonen gjelder selv om entreprisen ikke har stedskodet prosesskodene.
  .
 3. Det er krav om bevis for i hvilke perioder byggherrens forhold hindret effektiviteten i entreprenørens produksjon.
  .
 4. Det at det dreier seg om mengde- eller beløpsmessig store endrings- og tilleggsarbeider, trenger ikke å være mer enn en indikasjon på at økningene kan ha påvirket entreprenørens øvrige produksjon.Ifølge lagmannsretten er det ikke tilstrekkelig utelukkende ut fra mengdeøkningene å slutte at entreprenørens øvrige arbeid blir heftet. Siden mengdeendringer uansett kompenseres automatisk gjennom kontraktens prissystem, er det ifølge lagmannsretten grunn til å stille strenge krav til bevis for at mengdeendringene har forårsaket fremdriftsforstyrrelser som ikke allerede er kompensert i tilstrekkelig grad.
  .
 5. Generelle erfaringstall eller økonomisk tap estimert som en rundsum etter en totalvurdering av de bevis som er fremlagt er ikke utelukket som bevis, men slike generelle erfaringstall vil ifølge lagmannsretten primært være et supplement til konkrete bevis og kan først vurderes når det er klarlagt om, på hvilken måte og i hvilket omfang byggherrens forhold har påvirket entreprenørens arbeidsoperasjoner.
  .
 6. I praksis er det umulig å anslå et effektivitetstap ved plunder og heft uten bruk av skjønn. Det sentrale er imidlertid etter lagmannsrettens syn at Høyesteretts dom har snevret inn rommet for skjønn ved at det stilles strengere krav til bevisene som underbygger skjønnsutøvelsen. Dersom det ikke er mulig å overprøve skjønnsutøvelsen uttaler lagmannsretten at et krav på tilleggsvederlag for plunder og heft ikke kan føre frem.

Gjennom Høyesteretts avgjørelse og nå lagmannsrettens fornyede behandling av HAB-saken vil bransjen ha tydeligere retningslinjer for fremtidige plunder og heft krav. Dette vil forhåpentligvis bidra til færre rettstvister på området.