Bærekraftskompetanse

Grønn og bærekraftig havindustri

Fiskeri, havbruk, og øvrig havindustri er pilarer i den norske kulturarven og den nasjonale matforsyningen, og spiller en nøkkelrolle for næringslivet i mange norske kystsamfunn.

Havindustrien møter imidlertid nye utfordringer i form av økte havtemperaturer, forsuring av havet, tap av marint biologisk mangfold og plastforurensning og må dermed imøtekommes med en ny tilnærming for å kunne bevare en bærekraftig og fortsatt innbringende havindustri. Det pågår nå flere initiativ fra internasjonale, regionale og nasjonale organer for å fortsette moderniseringen med utgangspunkt i en bærekraftig tilnærming til havet, med tiltak som vil innebære nye regulatoriske rettigheter, plikter og vilkår for næringen.

Kvale bistår klientene i denne omstillingen, og vi arbeider med å utløse potensialet for verdiskaping i de eksisterende havnæringene, samt i utviklingen av nye havnæringer. Vårt team har omfattende bransjekunnskap og den nødvendige spisskompetansen innen akvakultur, villfangst, og bearbeiding.