Nye regler om internasjonale konkurser

Nye regler om internasjonale konkurser– Kvale Advokatfirma DA
Lesetid: 4 min

1. juli 2021 trer nye regler i kraft som regulerer konkurser og rekonstruksjoner over landegrensene – hva innebærer disse for kreditorene, skyldnerne og boene?

Hvorfor er disse reglene så viktige?

Stadig flere virksomheter opererer i, eller har eiendeler i, flere land. Likevel har norsk insolvenslovgivning hittil manglet et godt regelverk for å håndtere grenseoverskridende insolvens- og rekonstruksjonsprosesser. Norge er heller ikke del av EUs konkursforordning. Norske bostyrere har dermed ofte vært avhengig av skyldnerens samarbeidsvilje for å kunne fortsette drift og sikre eiendeler i utlandet, og motsatt: utenlandske konkursboers rettsvirkninger har ikke omfattet eiendeler i Norge.

Hvor finner jeg de nye reglene?

Reglene er i hovedsak innført i konkursloven, ved endringer i §§ 145 og 146 som gjelder kompetansen til den domstolen som åpner konkursen, samt innføring av en ny fjerde del som omhandler de generelle reglene om grenseoverskridende insolvensprosesser.

Hvilke utenlandske insolvensbehandlinger anerkjennes i Norge?

En utenlandsk insolvensbehandling anerkjennes med virkning for formue i Norge dersom den er åpnet der skyldneren har sine hovedinteresser ("COMI", Centre Of Main Interest). Videre må den innebære en felles gjeldsforfølgning som helt eller delvis fratar skyldneren rådighet over sin formue, i en prosess som overses av en oppnevnt forvalter. I likhet med flere andre land innfører også norsk rett et gjensidighetsprinsipp, hvoretter anerkjennelse i Norge forutsetter at landet for den utenlandske insolvensbehandlingen også anerkjenner norske insolvensprosesser. Insolvensprosesser av privatpersoner omfattes ikke av reglene.

Virkninger for skyldneren – utenlandsk rett

Det utenlandske boets råderett over, og beslagsrett i, virksomhetens eiendeler i Norge, vil i forhold til skyldnerenfølge det landets rett hvor konkursen er åpnet, dvs. utenlandsk rett.

Virkninger for kreditorene – norsk rett

For øvrig vil eiendeler i Norge komme i samme stilling som ved en norsk prosess, hvilket blant annet innebærer at kreditorers og andre tredjemenns rettigheter til skyldnerens eiendeler vil reguleres av norsk rett, med noen unntak/presiseringer:

  • rettsvern for frivillige rettsstiftelser i eiendeler i Norge må være etablert i god tro senest dagen før kunngjøring i Norge av den utenlandske insolvensbehandlingen, for å stå seg overfor det utenlandske boet;
  • omstøtelsesfrister løper fra kunngjøringen av utenlandsk insolvensbehandling i Norge;
  • panterett, tilbakeholdsrett og annen sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler som er gyldig etablert med rettsvern iht. norsk rett, står seg overfor den utenlandske insolvensbehandlingen med mindre de kan omstøtes.

Videre vil følgende spørsmål reguleres av norsk rett:

  • rettsvern for frivillig rettsstiftelse i eiendel som befant seg i Norge ved rettsstiftelsen;
  • omstøtelse av en frivillig disposisjon dersom eiendelen var i Norge da disposisjonen ble foretatt;
  • spørsmål om stansingsrett, hevingsrett, tilbakeholdsrett og salgspant, i en eiendel som befant seg i Norge da rettigheten ble påberopt.

Virkninger for de ansatte

Virkninger for arbeidsforhold avgjøres av den stats lovgivning som gjelder for arbeidsforholdet.

Særkonkurser

Det innføres adgang til å åpne norsk særkonkurs i en virksomhet som har forretningssted i Norge og er registrert med en norskeid utenlandsk filial ("NUF"), men hvor virksomheten har sin hovedinteresse i et annet land. Særkonkursen omfatter kun skyldnerens eiendeler i Norge, og reguleres i utgangspunktet av norsk rett. Bostyreren i en norsk særkonkurs skal gi insolvensforvalteren for den utenlandske insolvensbehandlingen anledning til å fremme forslag om realisering eller bruk av eiendelene som inngår i den norske særkonkursen.

Dersom det åpnes utenlandsk særkonkurs, vil en norsk hovedkonkurs ikke omfatte eiendeler som inngår i slik utenlandsk særkonkurs – dvs. eiendeler i landet hvor særkonkurs åpnes – forutsatt at særkonkursen oppfyller ovennevnte vilkår for anerkjennelse i Norge (foruten COMI).

Noen generelle regler

En utenlandsk insolvensforvalter gis samme rettsstilling som en norsk bostyrer eller rekonstruktør, og er den som har myndighet til å kreve kunngjøring og registrering i Norge.

Fordringer kan anmeldes både i den norske og den utenlandske prosessen, og det er gitt regler om dekningsrekkefølgen på fordringer som er anmeldt i begge prosessene.

En norsk bostyrer og rekonstruktør skal på begjæring gi utenlandsk insolvensforvalter opplysninger om alle forhold som kan være av betydning for deres insolvensbehandling, og plikter å samarbeide med denne så langt det er i bobehandlingens interesse.

Utenlandske rettsavgjørelser som treffes i forbindelse med utenlandsk insolvensbehandling vil som hovedregel være bindende i Norge og kunne fullbyrdes her. Et norsk bo kan velge å anlegge omstøtelsessak for den domstolen som åpnet den norske konkursen (iht. konkursloven § 145).

Insolvensbehandlinger og rettsavgjørelser som ville ledet til resultater som er uforenlige med grunnleggende prinsipper i norsk rett, gis ikke anerkjennelse.

Lyst til å vite mer?

Kvale tilbyr et 30 minutters webinar for å gi en overordnet innføring i reglene. Ta kontakt med oss dersom det er av interesse.