Nedbemanning og ansiennitetsprinsippet våren 2018 i flere nye rettssaker

Nyhetsbrev 1/2018

Arbeidsrett

Kampen om ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning

I februar avsa Borgarting lagmannsrett dom som slo fast at entreprenørselskapet Skanska ikke hadde saklig grunn til å si opp seks anleggsarbeidere. Dommen er interessant lesing for alle som er opptatt av problemstillinger knyttet til nedbemanningsprosesser, og særlig om bruken av ulike utvelgelseskriterier.

Skanska er tariffbundet og har forpliktet seg til å følge Hovedavtalen mellom LO og NHO, herunder § 8-2 første ledd som sier:

“Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn.”

På bakgrunn av dette ble det i forkant av selve nedbemanningen inngått en avtale mellom virksomheten og de tillitsvalgte om at utvelgelsen av hvilke ansatte som skulle sies opp ville baseres på en vurdering av de ansattes kompetanse, reisevillighet/mobilitet, ansiennitet og særlig sosiale forhold. Avtalen fremhevet at de ulike kriteriene var uprioriterte, og at utvelgelsen ville basere seg på en totalvurdering. Det ble likevel presisert at ansiennitet kunne fravikes til fordel for de øvrige saklige kriteriene, og at partene var enige om at kompetanse skulle vektlegges sterkt.

Etter å ha gjennomført drøftingsmøter, ble det meddelt oppsigelser til totalt 47 ansatte i selskapet. Åtte av disse gikk til søksmål med påstand om usaklig oppsigelse. Etter et klart tap i tingretten, valgte arbeidstakerne å anke saken videre til lagmannsretten, hvor de vant frem på alle punkter.

Det sentrale spørsmålet for retten var om arbeidsgiver kunne la hensynet til arbeidstakernes kompetanse gå foran ansiennitet.

Lagmannsrettens sentrale begrunnelse for resultatet var at Skanska anvendte ansiennitetsprinsippet, slik det er nedfelt i Hovedavtalen, uriktig. I den forbindelse uttalte lagmannsretten at ansiennitet ikke bare skal være ett av flere saklige utvelgelseskriterier, men at det skal være utgangspunktet for utvelgelsen. Skanska hadde derimot gjort kompetanse til utgangspunktet for utvelgelsen, fremfor ansiennitet. I følge lagmannsretten opptrådte dermed Skanska i strid med sine forpliktelser etter Hovedavtalen.

Skanska viste på sin side til at virksomheten hadde inngått en avtale med lokale tillitsvalgte, og at det var enighet om anvendelsen av de ulike kriteriene. Til dette presiserte lagmannsretten at det ikke var adgang til å inngå lokale avtaler som strider mot Hovedavtalens bestemmelser.

Lagmannsretten konkluderte derfor at nedbemanningsprosessen var beheftet med alvorlige feil og mangler, som innebar at saksbehandlingen alt i alt ikke var forsvarlig. Oppsigelsene ble kjent ugyldig, og saksøkerne fikk jobbene sine tilbake i tillegg til økonomisk erstatning. Skanska har anket saken til Høyesterett og NHO har erklært partshjelp. Det kan derfor antas at Høyesterett vil ha et ord med i laget før det kan settes punktum for saken.

Flere saker om ansiennitet på vei

Betydningen av ansiennitetsprinsippet har i mange år vært et brennhett tema mellom arbeidsgiver – og arbeidstakersiden, representert ved deres organisasjoner. I korte trekk har arbeidstakersiden ment at ansiennitet, som en hovedregel, skal danne utgangspunktet for en utvelgelse, mens arbeidsgiversiden i større grad har ment at ansiennitet kun er et av flere saklige utvelgelseskriterier. Inntil videre må derfor Skanska-dommen kunne sies å være en tydelig seier for arbeidstakersiden, særlig fordi lagmannsretten oppstiller ansiennitet som en hovedregel.

Ansiennitetsprinsippet blir nok en gang tema i domstolene i mai når nedbemanningen i NRK skal inn for Arbeidsretten den 7. mai. Her gjelder det nedbemanningen i Østlandssendingen og oppstilling av utvalgskrets, og om denne kretsen er i samsvar med ansiennitetsprinsippet.

Samme måned skal også partner og leder av arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma, Nicolay Skarning, representere en annen stor virksomhet i Gulating lagmannsrett, hvor ansiennitet og betydningen av lokale avtaler nok en gang er blant spørsmålene som skal opp til doms.

Ekstraseminarer: Kampen om ansiennitetsprinsippet våren 2018, seminar 21.03 og 04.04 hos Kvale

Det føres en kamp om å gi ansiennitet større betydning ved nedbemanninger, og å begrense bedriftenes muligheter til å sette opp utvalgskretser og å inngå lokale avtaler med tillitsvalgte. Spørsmålet er om dette er bra eller dårlig for norske bedrifter, og hvilken vei rettsutviklingen går.

Kvale Advokatfirma setter opp et ekstra frokostseminar 21. mars kl. 09.00-11.30. Program og informasjon om påmelding finner du her (21.03) og her for ekstraseminaret.

 

 © 2018 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.