Nyhetsbrev 2/2017 – Insolvens og restrukturering

Nyhetsbrev 2/2017
Insolvens og restrukturering

Ny Høyesterettsavgjørelse: konkursbos bestridelse av utenlandsk kreditors pant skal behandles i norsk domstol og etter norsk rett selv om annet lovvalg er avtalt i pantedokumentene

Høyesterett avsa den 28. juni 2017 dom og kjennelse om bl.a. Luganokonvensjonens rekkevidde, norsk domsmyndighet og lovvalg ifb. krav i grenseoverskridende konkurs.

Et norsk konkursbo gikk til søksmål i Norge mot en utenlandsk kreditor som anførte å ha pant i konkursdebitorens fordringer, med tre hovedanførsler; i) pantet er ugyldig, ii) pantet har ikke rettsvern, og iii) pantestiftelsen er uansett omstøtelig.

Saksøkte anførte at saken måtte avvises fra norsk domstol, og at denne måtte vurderes iht. partenes avtalte lovvalg i pantedokumentene som var engelsk rett.

Høyesterett vurderte først hvorvidt problemstillingene var regulert av Luganokonvensjonen, eller om disse falt utenfor konvensjonens rekkevidde iht. «konkursunntaket» i art.1 nr. 2 b). Høyesterett konkluderte med at både omstøtelsessøksmålet og pantespørsmålene var omfattet av konkursunntaket/falt utenfor konvensjonens rekkevidde.

Høyesterett mente en rekke hensyn tilsa at tvister som omfattes av konkursunntaket i Luganokonvensjonen hører inn under konkurslandets domsmyndighet. Høyesterett uttalte at det kan oppstilles en generell regel under tvisteloven § 4-3 om at tilknytningskravet er oppfylt i tvister som faller inn under konkursunntaket når konkurs er åpnet i Norge, og at det i slike tilfeller ikke er behov for noen ytterligere vurdering av om tilknytningen til Norge er tilstrekkelig.

Høyesterett fant således ikke grunnlag for å avvise saken pga. manglende domsmyndighet.

Høyesterett tok deretter stilling til lovvalgsspørsmålet, og fant at saken i sin helhet skulle behandles etter norsk rett selv om pantedokumentene anga engelsk rett. Høyesterett begrunnet dette bl.a. med hensyn til forutberegnelighet og klarhet, og viste til at den som har ytet kreditt som regel har gjort dette ut fra gjeldende regler i landet der pantsetteren bor eller har sitt forretningssted, hvilket normalt sett også vil være konkurslandets rett. Det var utslagsgivende for Høyesteretts konklusjon at partene ikke skal kunne påvirke spørsmålet om gyldighet og rettsvern for pant i aktiva gjennom lovvalg.

Høyesterett fant således å vurdere spørsmålene om pantets rettsvern og gyldighet, samt omstøtelse av pantet, iht. norsk rett.

Du kan lese hele dommen her.

Kontaktinformasjon:

Les også:

*********************************************************************************************************

 © 2017 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.